٢٣٤

 

مـعـنـی عـشق

 

جان خود رامیدهد درپی معنای عشق

 

آنکه معشوق نداند قـیمت والای عشق

 

آنکه سرمینهـد انـدرپی ســودای عشق

 

عاشق دل سوخته راسوخته ترخواهدنمود

         

 

کـمـنـد گـیسـو

 

 

بـروی شـانـه فـشـانـد کـمـنـد گیسورا

 

بستـنـد بـدل چـوجـان هـلال ابــرو را

 

آنـکه داد بـتـو این بـلـوریـن بـازو را

 

هـزارعاشق چـو دیــدآن قـد رعـنـا را

 

چـشـم تــر

 

 

انـدرپـی حـسـنـت دل دربـدری هست

 

لاکن تو بدان که دل سـوخـته تری هست

 

مـا رازفـراقــت چـشـم تــری هـسـت

 

دانم که تـرا هـست بـسی عاشق شیدا