٢٣٥

بــــرام ســر بـزنـی                               

 

میپری به هرطرف بهرخونه سرمیزنی

میخام برام دوربزنی به دلبرم سربزنی

 

خوش بحالت کبوترتوآسمون پرمیزنی

خوش بحالت کبوترکه عاشق پـریدنی

  

پــرنده پـر نمیزنـد

  

کـسی بـه آشیانـه ام کـوبه بـدر نمـیـزند

سوزم زغم ولی کسی به غم تشر نمیزند

 

درآسمــان عشـق مـن پــرنده پــرنمیـزنـد

درحسرت جانان خود تا کی کنم شب راسحر

  

تــار جلیل

  

کیست این استاد که آشوب بپا کرده است

تـارجلیـل اســت غـوغـا بپـا کـرده اسـت

 

بازاین چه نغمه است که غوغا کرده است

    این نغـمه کـه امشـب بگـوش من و توست