د نیا ی پریـشا ن

                                                                                                                       ١٠٣

دو صد نا له ز هجــــران دارد این دل

همه شب چــشم گریــا ن دارد این دل 

که صد زخم فــــرا وان دارد این دل

همه شب چشم گـــریان دارد این دل 

هوا ی روی  جـــا نا ن دارد این دل

که عمری بس شتا با ن دارد این دل

 

 

 

 

 

 

 بیا جا نا که حـــرمان دارد ا ین دل

از آ ن روزیکــه دل دیوانهء تست

چگویم نــــا زنین  از درد هجرا ن

بدا ن جا نا که دل  بی تو نزاراست

دلم تنگ است ومحفل بی نگاراست

نــــدارم ره بســویت ره گشا شـــو

 بیا جا نا بکن د رما ن حکیم را

 که دنیا ئی پریشان دارد این دل

هجدهم تیر ماه هفتاد پنج