دوست دارمت

 

قـصهء سـر بسـته بـگم
نـه لاستیــکم بـاد بـزنـم
نه صابونم که لیز بـاشم
نه گوریلم که چاق باشم
روی چشــام میـــذارمت

نه جون دارم سکته کنم
نه عاشـق رخـت خوابم
نـه پرویـنم شـوت بـزنم
نــه مـــلای رو منبـــرم
روی چشـام میـــذارمت

نه دـیوونـم داد بـزنـــم
نه دیوونه چو مجنونم
نه بی پول و بیچاره ام
نه چاکر و نه مخلصـم
روی چشام میـــذارمت

 

میخوام برات قصـه بگم
نـه عــاشقــم داد بــزنـم
نه خنجرم که تیز بـاشـم
نه آتشــم کـه داغ بـاشـم
با این همه دوس دارمت

نه چشم دارم گریـه کنـم
نه نـاخوش تخت خوابم
نـه داورم ســوت بـــزنم
نـــه مشتــــی دربــــدرم
با این همه دوس دارمت

نـه مضـرابم سـاز بـزنم
نـــه بلبـــل آوازخــونــم
نـــــــه   آدم    آواره ام
نه راسی راسی مفلســم
با این همه دوس دارمت

 

بیستم فروردین هشتادو هفت