عـشق و فــراق

 غزل 229              

طُــرهءپُــرشکـنـت بـر سرنـاز است هنوز

کین دل عـاشـق من بـر تونیاز است هنوز

چشم عشقـم به تما شای توبازاست هنوز

نقل عشق من وتو فسا نه سازاست هنوز

طـلعـت فـرخنده ات بـنـده نـوازاست هنوز

نازنین یاد رخـت خـا طـره سـازاست هنوز

 

چشم عـاشق کُش تو خاطره سازاست هنوز

بــارهــا گـفـتـه ام و بـار دگــــر مـیـگـویـم

بـا خط خـوش نـوشتـم بـدرخـانه ي عـشق

بس نوشتم غـزل ازعشق بگـفـتـم زفـراق

من بـیـاد رخ تـوشـعــروغـزل ســروده ام

گرچه موی گشت سپـید وقـدوبالا شده خم

بتـولای تـوگـفـت این غــزل خـوش حکیـم

 دفـتـرعـشق وفـراق محـرم راز است هنوز

                                                                                            پانزهم امرداد هشتـا د ونه