عشق عسـل

                                         برای نوه ام                                    ١٨٨

آتـشــی درســیــنه ام   پـیـدا شده

طــا لـب  رُخسارتــو    زیـبا شده

زین سـبب انـــدر دلم  غوغا شده 

این ســر  پیـرانه ام    بــرنا شده

چون دلم  خـواهان آن   کا لا شده

جا ن ودل خواها ن این سودا شده

 

 تا دلـم ازعشق تـو  شیــدا شــده

جــان مـن افتاده درچنگا ل عشق

چون شـدم افـسون آن چشمان تو

یک نظر تا کـرده ای بـرروی من

ای صـنم بـهرخـدا   کــاری بکــن

عشق تـوتـا شد بـلای جــا ن مـن

 این عجب نـی تا حـکیم عـاشق شود

 تا کـه از عشق عسل   شـیـدا شــده

پنجم شهریور هفتاد وپنج