عـشق بی نهـایـت

                                                                               ٢٣٦

نازنین, عشوه ي توبررخ زیبای توخوش

 

چشم دل بسوی تود لم بسـودای توخوش

 

تا که هست دوچشم من غرق تماشای تو خوش

 

قد تو قامت تو نـرگس شـهـلای تو خوش

 

عشق تودرقـلب من آن قـد رعـنـا ی توخوش

 

که همه تـاروجـودم به تمنــای تـو خوش

 

چشم وابروی تووآن قدوبالای تـوخوش

 

جان من, ستاره ای درآسمان عـشق من

 

کُشته ای ما را عزیزبغمزه ي نگاه خود

 

میکند جا ن مرا خنده ی تو غـرق صـفـا

 

من دهم وعدۀ خوش زعـشق بی نها یتم

 

نازنین فصل بهاراست بده وعده ي وصلت

 

 گفـت حکیم گـربدهی وعـده بفـردای وصا ل

 

همه ي جان ودلـم بـیـاد فــردای تو خـوش

 

هشتم آبان هشتا د ونه                             

 

 

 

                                                                    ا