عشق صیـاد دلهـا

 

عشق برات صیاد میشه سینـتونخجیرمیکـنه

برای جون وخون خود ارزش نداره یـک ذره

همه باید دعـا کنـیـم بـر حـال و بر احوالـشـان

یـا قـلـب اونمـیـطپـه  یـا آنـکه خـیلـی زبــونــه

ول کن دیگـه عـزیـز من  آن مـانده وآن مـابـقـی

قلبی که رفـت سوی خـدا عشـق میشه براوعطا

 

وقتی عشق ازراه میـرسه قـلبـتـوتسخـیـرمیکـنه

عاشـق براه عشق خـود ازهمه چـیزش میگذره

ای خـوش بحال عاشـقـان با این هوا وحالشان

بــدا بحـال آنکسـی  که از عـاشقـی فــرار کنــه

بیـا ومثـل مـا بــرو دنـبــال عـشق وعـا شــقـی

هـرکه دلـش آئیـنــه شـد دیگـه نمـی کنـه خطـا

مـوسـم عیـش وطـربه  حکیـم بیا صفا کنیـم

 به عشـق خود وفـا کنیـم شکـرانه برخدا کـنیم

 

بیست نهم اسفند ماه هشتاد ونه                       

 

 

 

 

 

 

                                                                    ا