عشق   وطن

                                                                                                     ٩٣

صد هزاران گفته  ازدرد وطن   دارم هنوز

لا کن این شیرین زبانی بردهن   دارم هنوز

لیکن ازعشق وطن   توشی بتن دارم هنوز

هرچه دارم من ازآن ملک  کهن دارم هنوز

دست ندارم چون بسرعشق وطن دارم هنوز

شکوه ها ازمــردمـان  بـی وطن دارم هنوز

 

 

 

 

 

 

ازبرایت نا زنین  ازغم  سخن  دارم هنوز

من بدل صد درد وغم دارم زدریای فــراق

گرغبار غم  نشسته  بر همه    جان و تنم

مرمرا جز عشق ایران کی توان پیدا نمود

گربشلاق  جفا  شرحه   کنند     جان مرا

تا که از نای دلم  هردم   دمد     فریاد من

پیکرم درراه ایرا ن گرشود غرقه بخون

 با حکیمم چون بدل درد وطن دارم هنوز

چهارم شهریورهفتادوسه