فـقــط تـــو

٣٣                   

سر دارم  و اما سرم  پیش تـــــو  سر نیست

 تا چشم  بتـــو دارم  کسی  پیش  نظــر نیست

 جزمنزل    عشقت  مرا خانه  دگــــر  نیست

 هر روز  شبم داعیهء  قرص  قـمــر  نیست

 عمر در گذر است حا ل دگــر جای مفرنیست

 در جرگهء عشاق سخن از سود وضرر نیست

 

 

 

 

 

 

ما رابجز  عشق تو  سودای دگر نیست

 هفتاد و دو ملت  اگرم عشق  فروشند

 چندی که عشق تو مرا کرده غزلخوان

 تا شور تو افتاد بدلم هر شب وهر روز

 ای خسرو خوبان چه کنی مطلب ما را

 عشاق نخورند غم زنا کامی و هجران

 رندانه مزن  بر محک  عشق حکیم را

در پاکی ومعیار مرا شک به نظر نیست

                                                                                                                         بیستم فروردین فتاد وهفت