صفحه اول| تماس با ما |  بیو گـرافی | طنز | غـــزل  | دوبیتی  |  کتاب گویا | اشعار داستانی |  دیدنیها و شنیدنیها |  

فهرست دوبیتی ها صفحه اول


صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

١

 

 

 ٢

 

 
٣

 

 

٤

 

 

٥

 

 ٦

 

 ٧

 

 

٨

 

 ٩

 

 ١٠

 

 

بـعــد از ایـن حـدیـث د ل دیــوانــه مـیکنــم

د ل آزارا د ل آزارم  تـــو کــردی

تنهـا تــوئی شمـع و گــل و پـــروانــه ام

رُخ مـتــا ب از من منم شـیـدای تــــو

سـوگـنـد که دگــرهـیـچ غـمی نیست مــرا

ازچـه آشفته کنی مـوی خـودت را

مــرا از عشق خـود دیــوانـه کــردی

آمـد و جـان مــرا او سـوخـت ورفـت

بـیـا تـا بسـتـری از پــربـسـا زیــم

بـیـا جـا نـا شب مـا را سـحــرکـن

بـا همه رنـج وعــذابـم دلـبــر نـا ز منـی

تـا چـنـگی بسـرزلـف دراز تــو زدیــم

مگـرعشق مـرا بــرســرنـداری

سـرپـیـری دلـم شـیدا نـمـودی

صـد ف عشق من از مـهــر تــو انبـا شـته است

مــا را بعشق تـو جـا مـه دریدن زود بــود

عــزیــزانم مــرا تـنـهـا گــذاشتـنـد

دل زارم شکست . چــون بــا ر شـیـشه

دلم چــوبـا د ل او آشـنـا شـد

نـمی دانـم چــرت مـعـبـود نـیــا مــد

بـیــا جــا نــا که من تـنهــا یـم امشب

دل آزارم  دل آزارم  دل آزار

شـود آیـا کـه مــرا از غصـه آزاد کـنـیــد

آن شـوخ پـریـچـــره که صـد هـیـمـنه دارد

بـاز آ کـه مــرا دگــر تـوان نـیسـت

جهـا ن در چشم من تنـگ است و تــا ر است

نـمـی دانـم کـجــا و کـی تـــوانــم

فـرسـتـا دم بـــراو بــا د صـبـا را

صـبـا را گـفـتـه ام بــر من گــذر کـن

وفــا داری و بـا مـا بـی وفـا ئـی

 

د ل د یـــوانـــه

آزرده د ل

شــراب عشق

قـهــر مکـن

طـلـب بـوسـه

سیـرت نیکــو

دیـوانـه کـردی

درس عـبـرت

آشـتــی

تـقـا ضـا

کـتـا ب عشق

جــواز عشق

بـی وفــا

آتش افــروز

پـــرچـم عشق

زود بـــود

جــا مــانـده

د ل شکسـتـه

یـک نـگـا ه

او نـیــا مـد

شـب تـنهـا ئــی

تــنهــا مـگـذار

مــرا یــا د کنیــد

پـذ یــرش

بـیــا

درد هـجــر

نـمی دانـــم

مــرا دریــا ب

بــر من گذر کن

بـی وفــا

    فهـرست دوبیتی ها  صفحه دوم


صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 

 

١١

 

١٢

 

 ١٣

 

 
١٤

 

 ١٥

 

 ١٦

 

 ١٧

 

 
١٨

 

 ١٩

 


 
٢٠

 

خــدا ونــد ا مـد د کــن بـــا ردیـگــر

پــریـشـا نـم . پــریـشـا ن از غــم تـــو

شــراب لـعـل تــــورنـگـیـنـه امـشب

خــدا یــا این دلـم غـمگـینـه امـشب

بــر گـــیـردل و . در بـــر دلــدا ر بـیــا

تــا یــا ر نـداری سـخـن از یـار مــگـو

تــرسـم زغمـت این دل دیــوانـه بـمیــرد

تـرسـم زفــراقـت در این دام بـمیــرم

مـیـد ونـی درد من از فـراق تـو چــکـونـه بــود

مـران از پـیش خـود هــرگــز خــدا را

راه مسجـد نـه همه بهــر نـمـا ز است

اگـر داری تــو راه کـعـبه در پیـش

بـه تـیـمـا ر یـتـیـمـا ن . هـمـتـی کــن

تــو که داری ره کـعـبه در پیـش

هــرگــزمـنـا ز به زور و قــوت

مـشو مـغــرور بـه نـیروی جـــوانــی

هـمه حــرف دلـم بــا تــو هـمـیـنه

او مـد م فــدای اون قــد ت بـشـم

مــرا تب آمـد و یــارم نـیـا مــد

پـیـداست که بمـن نـگـا ه خــوش رنگ نـداری

گفتمش نقـشـی بکـش از عشق و از دلـده گی

آنــرا کـه نیست تـا ب تحـمـل به نیش خــا ر

تــا درد غمت بــر دل بیمـا رمن افـتــا د

آزرده نمـــود م د ل دیــوانـه خــود را

بـهـار خـوش نفـس ا ز در درآمـد

من همش گفته بود م . شکــل تــو پـیــدا نمـیشـه

تــو کـه زیـبــا تــری از صـد سـتـا ره

انــکـه ایـن نقـش از ازل بــر مــا کـشیـد

بازکن ایـگـل مـن وقـت سحــر پنـجــره را

بـمـیـزان گــر یسنـجـنـد درد مــا را

 

تــقـا ضـا

سـنگ هـجـران

غــم بــزرگ

خــون د ل

بـیــا

مــگــو

مــرگ در غـربت

دام مـــرگ

مـیـدونـی چــرا

نــا م خــدا

راه مـسـجــد

انـفـا ق

مــرحمـت کــن

راه بـهـشت

بــرا دری کــن

مــغــرور نبــا ش

حــرف د ل

او مــد م

نـیـا مـد

گــلـه

نقـاش عشق

خـواهش بـی جـا

درد غــم

افـسا نـه ء عشق

بهــا ر آمــد

تــوخـوشگـلـی

تـــو زیـبـا ئی

نقـش ازلی

تـک بیت

تـک بیت

    فهـرست دوبیتی ها  صفحه سوم


صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی


٢١

 

 

٢٢

 

 

٢٣

 

 


٢٤

 

 


٢٥

 

 

٢٦

 

 

٢٧

 

 


٢٨

 

 

٢٩

 

 

٣٠

 

 
گفتم که جها ن  درکف  اقـبا ل تـــو کـی شد

گفتی که بمان, ماندم وازتـوخبـری نیست

شب وروزبی تودر غمخانهءدل

 خـدا را  شـاهـد وناظـرگـرفـتــم

چــرا مـادر تــورفـتـی از کـنــارم

تـــورفـتـی مــادرم قـلبـم شکستی

بیغـما برده دلرا چشم مستت

گـل سـرخی که دادی روی سینه جاگـرفته

هـمی گــردم بـد نبا لش همیشه

شکست این دل زار بی صـدا بود

شبم را تا سـحـربا غم نشستــــم

دلـم دائـم بدنـبـا ل  نگار است

چون بگوررفتم بخاکم گریه وزاری مکن

این دل شاد مــرا غمگـین مکـن

هـــزارویک سخــن دارم  زغــربت

مـراحا صل بجـزازغـم نباشـد

ای وای که دلـــم غــــرق  بـــلا شد

چـراغ عاشقی گــر بــر فــروزی

اگردل بهـردلــداری نــلــــــرزد

روان کــــردم بـدنبــآ لـت دعــا را

آن دلبـرزیــبا که خـــدا  یـــار منش کــــرد

حا ل مــن دیــوانه زدیــوانه بــپـرســید

بـرودرپیش جـانان وصفا کـن

مـرا جـزکـوی تــــوراهی نبــآشــد

من عاشقم وعشق گنهم نیست

درآب وآتش هـــمه جــا نـقش نــگار است

ای یارنـا زنینــم دلـبـــرمه جبینم

صد غـزل وشعـرو دوبیتی  ز رخسارتوگفتــم

جـهـا ن عــاشقـی آخـــرنـــــدارد

من از بــــاغ رخـت صـــد لالـه چیـــد م

 


همه طـی شـد

خبــری نیست

گـم شـده

روزه گرفـتـم

مـــادر

قلبم شکستی مادر

 نازشصتت

گل ســرخ

دل پریشا ن

شکست دل

شب غـم

دل بیقــرار

در خواست

جــرم

درد غـربت

حاصـل غــم

درد عشق

چـراغ عشق

بـهای عشق

دعـای سـفـر

قسـمـت

زمن مپـرس

خـطـا مـکن

فقط تـــو

قـبله عشق

مـژده وصـل

صفای یــار

وصف یا ر

آخـرندارد

بوسه چیدم

    فهـرست دوبیتی ها  صفحه چهارم


صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 


٣١

 

 

٣٢

 

 

٣٣

 

 

 

٣٤

 

 

٣٥

 

 

٣٦

 

 

٣٧

 

 

٣٨

 

 

٣٩

 

 

٤٠

 دلم را بـــرده آن چشـم مسـتـت

با چـراغ دل خـود در پی دیـدار توام

چـراغ خـانه ام روشن نکـردی

بـرای دیـدنت سـالها نشـسـتم

مهـار این دلم بی تـــو نمـیشـه

بیا تا رنگ خـورشـیـد را ببینیـم

جـوا نی را که کـردی خـرج پـیـری

خـدا را هــر کسی خـواهـد ببـینـد

گـل ســرخ وسـفیـدی را که چیـیـدم

گـل سـرخ تـو در گـلـدان عشق است

گـر صحبت  ازعشق نگار وغمـزه ي دلدار نبود

وصـل یار است هـر زمـان درمان عشق

عجب دردی بـود این درد پیــری

شتـاب هـر گــز مکن انـدر جـوانی

جهـا ن را جــز خــدای آسـمان نیست

همه رفتــنـد از این دنـیـای فـا نی

شـفـق سـر زد ولیـکن یـار نیـا مـد

غـم هجـران تـو بــر دل نشـستـه

گـل خـوشـرنگ که چـیـدم من ز باغـت

سـر زلف نگـارم گـل نشسـته

شب عـاشق دراز است تا سحــرگـاه

شب هجـران جـا نان بس دراز است

نـوای عـاشـقـا نه خـوش نـوائیست

ایگـلـم کـا ر دلـم مشگـل مـکـن

یک کهـکشـان ستـاره کنـا ر مـاه نشـونـدم

بـاز آ تـو صنـم نـگــار من شـو

شـده چشمان من محـو جمـالـت

یک عمر چو نفس همره و هم پای تو بودم

ستاره میدرخشـد همچو رویت

صـدای سـاز تـوآرام جان است

وعـده دیـدار

بیـمار تـوام

چـرا نکردی

در را نبستم

بی تـو نمیـشه

بیـا با من

جــوا نـی

خــدا دیـدن

از باغ خـریـدم

میـدان عشـق

اگــر نبـود

در مـان عشـق

درد پـیــری

نمــره بیسـت

راز خــا لـق

دنـیــای فــا نـی

یــار نیـامـد

جــان خسـتـه

گـل خـوشــرنگ

بیـا بـبین

شب عـاشـقـان

نیـاز

صدای عشق

بـا طـل مـکـن

دفـتـر غـزل

بـیــا

نقـش خـیـال

بـا تـو بـودم

مثـل عـقـا ب

تقدیم به استاد شهناز

 

    فهـرست دوبیتی ها  صفحه پنجم


صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 


٤١

 
٤٢

 

 

٤٣

 

 

٤٤

 

 

٤٥

 

 

٤٦

 

 

٤٧

 

 

٤٨

 

 

٤٩

 

 

٥٠

 

 تـا چشم تو سیاه وسـرزلف تو دراز است

مکن هـرگـز بدوست خود خیانت

ما بتمنای تـو ره سودا زده ایم

جـمـا ل مـاه تـو همتـا ندارد

شنـیـدم تا دروغ عیـن گنـا ه است

مـدام در حسـرت آواز عشقـم

این عمــرکه همه روزه رود از بـر ما

نبینی نا زنین هـرگـز خـدا را

تا هست بتنت تـوش وتـوانی

بیـا با هم صفـا کنیـم

من عاشق جـا نـا نه ام

من سبـز چمـنهـا

من همان شعـرم که اندر دفتـرعشق خفته ام

جیب خالی خانه خالی سا غـرو پیمانه خالی

عید آمـد ما از ته دل عاشق آنیم

بــراه مسـجـد ار دیدی گـدا را

من ار نیکم ز نیکا ن دارم این وام

این دل دیـوانه را پـردرد و حـیران کرده ای

شده جـان ودلم عاشق رویت

عمـر من تو چو خواب گذشت

زبان عشق درون عاشقان است

ما را زفـراقت مـدام چشم تـری هست

من آن روزیکه این نقش میکشیدم

مـرا با تـو نباشد هیچ زمان ناز

مـا را رخ تـو قبـلهء عشق است

تا چنیـن دل بـرخت باختــم

طبـیبی بـردل زارم همِیشـه

مــرا کـردی تو عاشق بـرجمـا لت

عـا قـبت هـرکس بعشق جـوینده شد

چـون دلم در پای او افـتـا ده است

     نیــا ز

جـوا نمـرد

تمنـا ی دل

تـو زیبـا ئی

دروغ مـگـو

پــرواز عشـق

دل مـبـنـد

خــدا را بشناس

کمک کن

بیـا با هم

فـرزانه

تـرا می بینم

شـا عــر

سفـره خـا لی

عیـد آمــد

نمـاز بگـذار

خـوب بـا ش

سـٌوا ل

اجـازه بـده

چون سراب

زبان عشق

در بــدر

نقش تـو

پـراواز عشق

قـبـله ء عشق

شــوریـده

طبـیـب درد

گنـج وصـال

جوینده یابنده

دلـداده  

    فهـرست دوبیتی ها  صفحه ششم


صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 

 

٥١

 

 

٥٢

 

 

٥٣

 

 

٥٤

 

 

٥٥

 

 

٥٦

 

 

٥٧

 

 

٥٨

 

 

٥٩

 

 

٦٠

 


 

 کنا رگـل  نشسته نیش خـاری

قـراری بـر دل از نام خـدا هست

نـوای عـاشقـانـه خـوش  نـوائیست

اندم که دل کباب شد همش بیک نگاه شد

دلم مـا ننـد دریا بیکــران است

گهی از پیش چشمـم در گـریـز است

گـلـی از باغ گـلـهـا ی تو چـیـدم

نـوای تـا ر تـو جـا ن آفــریـن است

زآوازت شـهیـدی جمـلـه شـادیم

قـلـم بـر دست وبـر تـو میـنـگـارم

اگـرپـرسی ز حـا ل و درد و رنجـم

مـرا عـمـرم بعشـق شـعـر دراز است

کمک کـن خانه ای با هـم بسـازیـم

سـرود عـاشقی آهـنـگ ندارد

غـیـر از رخ دلـدار خـریـدار نمیـشم

درخت آرزوهـا بس قـطـور است

مـده دلـرا بـدریـای خـیـا لـت

این دل که سینه بـدر رفت کـجـا رفـت

تـا نـظـا م عـالـم آدم بـپــاسـت

مـا ل دنیـا اینهمـه دردانــه نـیسـت

تـا چـشـم سـیا هـت بمن یک نـظــر افـتـا د

عـا شقـان را یک نفـس عـا قـل نمی بینم چـرا

مـا مـزد خـود از گـنـبـد دوار گــرفـتیـم

با عشق تـو گشـودم من این دفـتـر عشق را

از هـجـر تـو من زار و خــراب افتـا ده ام

بـرای دیـدنـم ای مـه تـا بـا ن نـیـا مـدی

گــر نیسـتـم آنجـا گـل من پیک صبـا هسـت

مـقـام آدمـی والا تــریـن اسـت

خـوشـا آنــدل که درد وغـم نـدارد

چــرا پـشـت مــرا از غــم شـکـسـتـی

  نیـش خـار

نام خــدا

نــوای عاشقانه

بیک نگاه شد

گـــل بکاریـم

عــزیـز است

تقدیم به گلپــا

تقدیم به شهنازی

تقدیم به شهیدی

گــلـه

نکتــه سنـج

عـمــردراز

کمک کـن

سـرود عاشقی

بیدار نمـیشـم

درخـت آرزو

دریای خیـا ل

کجــا رفـت

کــار خــدا

قـنـا عـت

چشـم سیـاه

درد عشق

شفـای بیـمـار

دفـتـرعشق

حــرف حساب

چـرا نیـامد

دلم یاد شماست

مقام آدمیت

دل بی درد

نفـرین 

    فهـرست دوبیتی ها  صفحه هفتم


صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 

 

٦١

 

 

 

٦٢

 

 

٦٣

 

 

 

٦٤

 

 

٦٥

 

 

 

٦٦

 

 

 

٦٧

 

 

٦٨

  

٦٩

 


 

٧٠

 دل و دلبر مـرا کـرده گـرفتـار

طبع من از بهـر تـو گـویا شده

سلامم بــر تـو و بـر روی ماهت

یک عمر چو دیوانه پی پول دویدیم

دل من سفره ی غمها گشوده

دل من بی صدا غم داره امشب

از درد فـراق اینهمه فــریاد مکن

من آمـدم بکـویت آمـا تــرا ندیدم

تدبیر کنم امشب  تا جام دگر گیرم

امشب شب عشق است بر یار بیا ویـزم

ما مــرد می عشقیم دلدار خبــر دارد

چنـدی که چو قارون پی سیم و زری

اگــر عاشق شدی ما ننـد فــرهـاد

بشوق روی تو شعـرها سرودم

تو که در کــوی عشاق خانه داری

ندیدم تا جــوانی پـایدار است

ما عشق را ز فـرهنگ تو آموختیمم

مپـرس از دل که افتاده بدامت

یک عالمه ستاره روی مو هات نشوندم

وجـودم را ز جنس عشق سرشتند

اگـر عاشق نئی بی عشق چـرائی

همیشه عاشقم در زنده گانی

چو یـوسف رفت بزندان زلیخـا

عجـب عاشق شدن درد بلایست

رهـا کـردم زدل من کینه ها را

من دلم در پیش توست  آبش مکن

نمی دانم چــرا امــروز خــرابم

دیشب سخن از سلسله ي مـوی تو بود

گـر من از لعـل تو یک کام بگیرم   چه شود

نقش پــرده نتـوان کـرد  قـد وبالای تــرا

  چشم بیــدار

کتـاب عشق

خوش انـدام

بجا ئی نرسیدیم

سفر غمها

غم بی صدا

فریاد مکن

ترا ندیده

یار دگـر

شب عشق

می عشق

ازخدا بی خبر

عشق فـرهاد

باران عشق

کوچه عشق

پیری درکنارس

فرهنگ عشق

شیرین زبان

اطلس عاشقی

عشق ازلی

چرا عاشق نئی

همیشه عاشق

عشق یوسف

درد عشق

صیقل عشق

زارش مکن

از کی بپرسم

سخن گوی تو

چه شود

صورت بی تا

    فهـرست دوبیتی ها  صفحه هشتم


صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 

 

٧١

 

 

٧٢

 

 

٧٣

 

 

٧٤

 

 

٧٥

 

 

٧٦

 

 

٧٧

 

 

٧٨

 

 

 

٧٩

 

 

 

٨٠

 بیـا وهمچـو من مــرد خـدا با ش

ای جمع بیا ئید که جانا نه ی من رفت

بهار آمـد بیا ئید غنچه وا شد

بپا کـردم بـرایت زنده گانی

مـرا از عاشقی صد ها نشان است

روان کـردم بسویش  نا مه ها را

لبت ما نند شربت خوشگوار است

شبی با تو نشستم تا سحرگاه

عجب مشگل بود دوران پیری

میدونی درد من از فـراق تـو چگونه بود

بهر عمر رفته جانم نازنین غصه چـرا

دلم در کوی جا نا ن خانه دارد

هـر جا سخن از لب خندان تو میشد

تودادی نامه و نامه رسیده

شفای درد هجران وصل یار است

محبت را مکن هرگز فراموش

حـرس وآزت را زحد افزون مکن

ز عاشق با وفا تردر جهان نیست

تما شا میکنی از دور دلم را

پـرتو عشقت اگـر در جان نبود

شب و روزم بود فکروصالت

دلم در کوی جا نا ن خانه دارد

چو شاعـر بهـر جا نا نش غــزل گفت

دیگر زهجر جا نا ن  من چشم ترندارم

بیـا جا نا ببین غو غای عشق را

عاشق شده دل زار  دلبرخبر ندارد

مـرا در کوی جآ نا ن خانه ای بود

سفر کرده هـزار با رش سلا مت

تا چشم سیاهت به عشق یک نظـری بود

از پـرتـو مهـرت دلم غـرق صفا شد

 آزاده بـاش

اورفـت

بهار آمـد

عشقم حلا لت

تنـورعشق

جـواب بـده

روز موعود

ناز چشم

اسیر پیری

میدونی چـرا

غصه چـرا

بزم عا شقا ن

همش حرف تو بود

رسید نامه

شفای دل

محبت

طمع مکن

صفای عاشقان

تمنای دل

واژه ی عشق

مـزد جما لت

بـزم عا شقان

غـزل جا نا نه

قهـرعا شق

غـو غای عشق

سوز دل

خـا نه عشق

مسا فــر

نگاه عشق

دوره ما شد

 


صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 

 

٨١

 

 

٨٢

 

 

 

٨٣

 

 

 

٨٤

 

 

٨٥

 

 

 

٨٦

 

 

 

٨٧

 

 

 

٨٨

 

 

٨٩

 

 

٩٠

 

 همه حـرفهـای تـو رنگ بهانه است

تومـدام گله از بلای دوری میکنـی

آنکه بـر تـو صـنمـا این لب شیرین داد

جـز دل شیـدای من با دیگـری سودا مکن

مانده ام در کار دل ایدوست بیا مجنون ببین

هـرکسی آمـد زمانی ماند و رفت

سـلام کـدی و من مبـهـوت رویت

شنیدم گـفتـه ای از عشق بسـوزم

صـدای پای تـو آمـد بگـوشـم

سر تا سر دنیا همه جا صحبت عشق است

آنکس که بـر استــر ثــروت سـوار است

ما جـز سخن عشق دگـر هیـچ نـدانیــم

سـرا سـر خاک عالـم جنگ و حــرب است

چـو خـواند دلکش بـرایت یک تــرا نـه

دلم دائـم کناراخـتــرا نست

نگـا هم کـردی و کـردم نگـاهـت

شدم یک قـطـره و بـر تـو چکـیــدم

نشسـتـم من سـر راهت به زاری

عشق تـو مـا را مـسخــر کـرده است

صدایـم میـکنـد آوای دلــدار

شـرار عشق مـدام بــر دل بمـانـد

من آن عهـدیکـه با مـوی تـو بستــم

چـه میشـد تا که دلبــر با وفـا بـود

اگـر داشتـم بکـف جـام جهـان بین

پـرستـو آمـد و فصـل بهـارشـد

مــرا جـام جهـان بین داده دادار

بـرو ای شب که من آزرده گشتــم

اگـردیـدی که یارت بـی وفـا شـد

چشم تــو آمــد بـدل غـوغـا نمــود

یک چنـد نـدانـسـتـه گـنـه کـار شدیم

 بـوسه شبانه

نازت چه جوره

قبـله و دین

قـیل و قال مکن

دل مجـنـون

کتاب عـمـــر

سـلام

سـوز عشق

خلـعـت عشق

صحبت عشق

انـفــا ق

مجنـون زمـانه

جنگ است

دلکش وهـا یده

دل عـا شق

دنیای عشق

قطـره عشق

نا امیـد

عطـــرعشق

آوای یــا ر

مشگـل بمـا نـد

با تــو هستــم

چــه میشـد

جـام جهان بین

روز یـارشـد

شکــر گـذار

بـروای شب

بـی حـیـا

چشـم غوغا گر

گـنـه کــار

 


صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 

 

٩١

 

 

٩٢

 

 

٩٣

 

 

 

٩٤

 

 

 

٩٥

 

 

 

٩٦

 

 

٩٧

 

 

٩٨

 

 

 

٩٩

 

 

١٠٠

 

 خـوشا روزی که من روی تـو دیـدم

جـا نـرا بفـدای رخ دلبـر کـردم

تمـا شا میکنی دریای عشق را

نـوشتی از برایم عشق قشنگ است

عشقت چـو خـون در رگ جـان است

عجـب دردی بـود درد جـدائی

بهنـگـا م سحــر روی تـو دیـدم

فــراوان خـورده ام غصه بـراهـت

تب عشق آمـده بــر جـان زارم

هــزارتا قسـم و آیه که خـوردم

تــو گـریـه کـردی و منهـم گـریستــم

تـا تـو هسـتـی ایـن دلـم کنـارتـه

صدای سـاز تـو اکسـیـر جـا ن است

مـرا ایـران بـود آن خـاک پـا کـم

شـدم قــربـان تـو یـادم نکــردی

یه دنیـا عشقـو ریخـتـم پیش پایت      طـنــز

دلـم را بـردی و بجــا ش نـدادی     طـنـز

نمـی دونـم که تـو چنـد بی خـدائی      طـنــز

شب جـمـعـه بیـآ  مـرده خـورونـه      طـنــز

همه رفـتـن بـه مجـلـس  من نـرفتـم    طـنــز

پــریشـب بــا زنـم دعــوا گــرفـتــم     طـنــز

نمـی دونـم چـرا  طـنــاز شدم من       طـنــز

بــرای خــونه مــون نقـاش آوردن     طـنــز

تـو قـهـر کــردیو رفـتـی بنـده موندم    طـنــز

سـوار بـودیـم تـو مـا شیـن سـواری    طـنــز

خــدا خــواسـتـه که من طنـاز بمـونم   طـنــز

شب جمـعـه که ما مهـمـونی بـودیـم    طـنــز

همه از عشق تـو دیــونه گشـتـنـد       طـنــز

سه چـارتـا مست ولـو بـودن تو باغی  طـنــز

همه جـا صحـبـت از لوطـی علی بود    طـنــز

 

مهـتـاب

چرا باور کردم

فـردای عشق

زود بیـا

مجنون جهان

جــدائـی

تـــرا دیـدم

غصـه خـوردم

بـی طـا قـت

قـسـم

منهم گـریه کردم

قــول جـا هـل

جلیل شهنـا

ایـران مـن

سـنگــدل

دنیـای عشق

جـواب نـدادی

بـی خــدا

بلـه بـرون

مـهـمـونـی

دعــوا سـر حلوا

نمـی دونم چـرا

نقـاش آوردن

قـهــر کــرده

ماشـیـن سواری

خـدا گـفتـــه

مهـمـونی بودیم

داماد سرخـونه

مسـت

لــوطـی 

 

 


صفحه


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 

 

١٠١

 

 

١٠٢

 

 

 

١٠٣

 

 

 

١٠٤

 

 

١٠٥

 

 

 

١٠٦

 

 

 

١٠٧

 

 

 

١٠٨

 

 

١٠٩

 

 

 

١١٠

 زن همسایه مون خانم گلینه     طنـــز

سکینه سلطـونو بردن به داگاه   طنـــز

دم صبح رفته بودیم گـل بچینیم  طنـــز

برفتـم دکتـرو گفتم مـریضـم      طنـــز

زن عباس آقا خیـلـی کلـفتـه     طنـــز

شبـا تو خـواب میـرفت تا ناف دربند  طنـــز

کـتـاب اولـوبـردم بخونـه         طنـــز

شکسـتی شیشه رو بمن نگفتی  طنـــز

میخـوام خنـده بیارم برلباتـون   طنـــز

جـوانی رفـت و الـواطی نکـردیم  طنـز

یکی میگـفت که لوطی زن گرفته  طنـز

پـرستویم اگـربرگرده خـونـه       طنــز

بـدرب خـانه اش سنبـل نهادم

ستـایش گـر کنی ذات خـدا را

جهان بین و جهان دار و جهان شاه

ازپنـجـره صدای خـوش تـرا شنیـدم

مـرا بشـوق رویت چشـم انـتـظـار نشوندی

شب است و عـاشقـان بیـدارنشستند

رسید یک نامه از تـو ازبـــرایم

چـو مـاه چهـاروده تابانه رویت

نشستی و نشسـتم روبــرویت

دلم ازهجـرتوخونست  تـوکه دردش نمی بینی

جـلـوه گـاه رخ تـو دیـده من تنهـا نیسـت

فـدای چشـم مستـت تـاروپـودم

میـان بـاغ من با باغ جنـت

نمی پـرسـی زمن جانا که کیستم

اگـرعـاشق شدی قـدرش بـدانی

بیـا جـانـا مکـن امــروز وفــردا

مـا را بجــز عشق تـو سـودای دگـر نیست

عـاشقـی را کـار هــردیـوانه نیست

 مدام درکمینه

آهنگ چهارگاه

رفتیم گـل بچینیم

رفتـم دکتــر

زمیـن سفتــه

فـلج شـد

کـتــاب اول

بمن نگـفتـی

خـنـده

جــوانـی

بـنـز کوپه

پــرستــو

پیـغـام عشق

ستـایشگـــر

جـهـان شـاه

خـلعـت تـرمه

دوبـیـتــی

شـب عـاشقان

رسیـد نـامـه

ماه تابان

نگـاه کـردم

نمـی بینـی

صـورت زیبـا

با من بسـاز

بـاغ مـن

مـن هیچـم

الـگـوی عشق

تقـویم زمـان

فـقـط تـــو

خـط عشـق

 


صفحه

 


مطـلع دوبیتی

دوبیتی هائی برگـرفته ازغزلهای عشق فـراق
خــواننـــده گــان عــزیـــز در صورتیکه تما یل به تمامی غـزل دارید با نام دوبیتی به جدول
غــزل رجوع
فــــرمـا ئـیــد


نام دوبیتی

 

 

 

١١١

 

 

١١٢

 

 

١١٣

 

 

١١٤

 

 

 

١١٥

 

 

١١٦

 

 

١١٧

 


 

١١٨

 


 

١١٩

 


 

١٢٠

 درمقـام عشق کسی بپـای مـا نـرسیـد

نا بسـامـانی دلا روزی بپـایان میـرسد

چـوچشمم با دو چشمش آشنا شد

بشوق دیدن رویت دلم جـوانه میـزند

ازبـرای دل ما دلبـر ودلدارنبـود

دوش بجـز آتش عشقت بدلم راه نبـود

دست ازتـوبـرنگیـرم  تا کارمن سرآیـد

درخـزان غمگین مشو چون نوبهاران میرسد

تـا پـرتـو عشقـت بـدلم یم نفس افتـاد

بدستت داده ام دل  نازنین زارش مکن

ازاشک دوچشمـم رخ غمـزده تـرشد

ای عـزیـزان چه شود تا که مـرا یاد کنید

تـا ملک دلم درگــرؤ مـوی تـو باشـد

عیـد آمـد وطبعـم چـوبهـارعطـرفشـان شـد

دیـوانه ي  عشـقم که خــریـدارنــدارد

سـوزدلم حکـایـت ازغـم یـارمیـکنـد

گفتـم آخـرزلف توبامن چهـا خـواهـد نمـود

گـرمن از درد غـمـت با رهـم بار دگــر

چشم من هـرروز وشب دنبال آن یـاراست هنـوز

بـیــا آتش بـدامــانم میـنـداز

بـاز آ وبجــانـم ثـمـری بخـش

تـار زلفـت میـزنـد آهـنـگ عشق

مغـنـی بـزن یک تــرانـه ز عـشق

هــرکه دارد بــرسـرش سـودای عـشق

میـکشـد مـا را بسـویـت بــوی عـشق

تــا نشسـتی بـرلب ایــوان چــوگـل

سالهـا با دل نشسـتم همچـودایـه پـای دل

زائــرعشقـم من وازکـاروان جـا مـانده ام

هــرروز وشبـم غــرق بـدریـای تـوهستـم

تـا کشتـی جـانــرا بدریای تـودارم

 مقام عشق

امـیـد وار

لحظه ي آشنائی

حـدیث عشق

گـل بی خـار

چشم توهمراه نبود

کتـاب عشق

بهـارمیرسد

پـرتوعشق

دل رسـوا

چشم تــر

مـرا یاد کنید

آرام دل

عـیـد آمـد

دیـواي عشق

سـوزدل

صـدای عشق

آرزو

انتـظـار

تقـاضـا

بیـا ببـخـش

اورنگ عشق

تـرانه ی عشق

مینای عشق

بـوی عشق

بـاغ گـل

سـودای دل

زائــر عشق

دریای عشق من

ازتـو دارم

 


صفحه

 


مطـلع دوبیتی

دوبیتـی ها بـر گـرفـته ازغــزل های عشق فـراق
خــواننـــده گــان عــزیـــز در صورتیکه تما یل به تمامی غـزل دارید با نام دوبیتی به جدول
غــزل رجوع
فــــرمـا ئـیــد


نام دوبیتی

 

 

 

١٢١

 

 

 

١٢٢

 

 

١٢٣

 


 

١٢٤

 


 

١٢٥

  

١٢٦

 


 

١٢٧

  

١٢٨

 


 

١٢٩

 


 

١٣٠

 ای بسا خون جگـر کزهجـر جانان خورده ام

بـرمن مخـوان قصه که هجـران کشیده ام

بی تـوای سـرو خـرامان چـون کنـم

اگرازدرد غمت ناله وافغان نکم  پس چکنم

دیگر ازدوری جانان  بخـدا خسته شدم

تا سبـزی رویت به چمن زار ندارم

خواهم که درپای تو ای یاربمیرم

یک عـمربهمـراه تو یارتوماندم

من دل خویش بـراه عـشق یاربـاخـتـه ام

عمـریست که خون دل زهجـریارخورده ام

ازغـم هجـران تو چون لاله پـرّخونست دلم

کـی تـوانم مهـرتـوجبـران کنـم

من ازآن چشـم سیـاهـت عارضـم

آنکه از جان تـرا گشـه خـریدار منـم

تـا دل بـدرخـانـه دلـدار نهـادیم

هـرچند دویدیم به جـانان نـرسیـدیم

هـرکس که نگیـرد به سـرکـوی تـو آرام

هـرشب از درد غـمـت تا بسحـر مینا لم

یک عـمـرچـو دیوانه بهـرسوی دویدیم

صد شعـروغـزل ازغـم دلـدارنـوشتم

خـواهم صنـما نقطه ی پـرگارتوباشـم

عـمـریست گـرفـتـار دل خسته ودیوانه خویشم

بسکه اشک ازهـجـر جا نا ن ریخته ام

خـواهم چـنا ن گـوی بـچـوگـان تـو باشـم

مـا بعـشقـت ای صـنـم راه فـراوان آمـدیم

ما بـرآنـیـم که دگـرغصـه بـراهی نخوریم

درهـریم زنـده گـا نی با خـدا باید شـدن

دل شـدای مـرا با نـگـهـت آب مکـن

جـان مـارا ای پــری  پـرپـرمـکـن

ای مـاه تـا بـانـم بیـا حـا ل پـریشا نـم ببـین

خون هجران

هجران کشیده ام

توبگو چکنم

گفتی که مـکن

بخـدا خسته شدم

سپـرعـشق

مـرگ شا هانه

دایـره عـشق

قمـارزنـدگـی

سیـلی روزگار

دل پـرخـون

مـزد مهـربانی

یـاردورنگ

سبزوسـرخ

گـل وگـلـزار

بجـانان نرسیدیم

بااوبـا ش

بخـت بــد

بجا ئی نرسید یم

مـن وشاعـران

بیمارتوهستم

نگـران

اشک هـجـر

با تـو باشـم

خنـدان آمـدیم

غم فردا نخوریم

راه حـق

درخـواسـت

قـهـرمکـن

بـیـا وببـیـن

 


صفحه

 


مطـلع دوبیتی

دوبیتـی ها بـر گـرفـته ازغــزل های عشق فـراق
خــواننـــده گــان عــزیـــز در صورتیکه تما یل به تمامی غـزل دارید با نام دوبیتی به جدول غــزل رجوع فــــرمـا ئـیــد


نام دوبیتی

 


 

١٣١

 


 

١٣٢

  

١٣٣

 

 

 

١٣٤

 

 

١٣٥

 

 

 

١٣٦

 

 

 

١٣٧

 

 


١٣٨

 

 

 

١٣٩

 

 


١٤٠

 

بهــارروی تـو چــون لاله زاران

بهــار آمــد که گـــل آیـد ببــوستـــان

گـفـتـم صـنمـا کی بـرهـم زبنـد هجـــران

بــروجـا نـا خـدا با تـو  تمـامـی خطـــربا مـن

ای دل امشـب بـزم مـا را درشـب یـلـدا ببیــن

با دل بیـقــرارمـن ایگـل من جــدال مکــن

اگـربه تیــرم بـزننـد من نـروم زکـوی تـو

مــرغ دل خسته ام گشتـه گـرفـتــار تـو

گشـتـه همه جـان ودلـم عـاشـق مبتـلای تــو

دل زفـلـک میـبــرد طــّره ی گیسـوی تـــو

ننــویسـم غــزلی جـز بسـود من وتـــو

من کیـم یک شبنـم ازدریـای تــو

امـدم ای نازنیـن تـا که شـوم مهـمـان تــو

تـا که دیـدم صـورت زیـبـای تــو

فـــرمــان نـبــرد این دل رمـیــده

فـتــاده عـکـس چشـمـت درپیــالـه

بیچـاره دل من پـی فــرمان تـورفـتــه

بین بـدرگـاهـت نگـارا عـاشـق زار آمـده

کشـتـی تــو مــرا بیـک اشـاره

تـا دلـم از عشق تـو شیـدا شــده

روز ما را ای صـنـم همچــو شب تـار کـرده ای

تا که ما را این چنین زار وپـریشـان کـرده

جـا نــا دل پـر خـونم خــرم نکنی تا کـی

ای بلا دیده دلم گـریان ونالان تا به کی

با کـرشمـه عشـوه ها درکار دلهـا میکنی

رفتی چـرا ای بیـوفـا خـون در دل ما میکنی

بعـیـادتـم ای مه تابان شب بحـران نیـامـدی

سـاقـی جـانـم بگو دوش کجـا رفـتــه ای

ای رخت چـون ماه و ای سیمای تو همچو پری

نــروم ازســر کـوی تـو به کـوی دگـری

بمن بنـگــر

بهــارآمـــد

گـفـتـم وگـفـت

دعایت تاسحربا مـن

شـب عـآشـقـان

با من جدال مکن

بپای تونشسته ا م

دل خسـتـــه

بــرای تـــو

بــاغ حـّسن

مـن و تــو

سـودای دل

آمـــدم

سـرو نـاز

دل رمـیــده

شـراب عـشـق

آسـتـان تـبــرک

ره آورد

یک کتاب غــزل

عشق عســل

انتـظــار

مارابزندان کرده ا ی

تـا کـی

پا یـان غـم

سلـطـان دل

بـام دل

شب بحـران

کجــا رفتـه ای

تـوچـیـز دیگری

شاهـد عشق

 

 

صفحه

 


مطـلع دوبیتی

دوبـیـتـی هـای طـنـــــز


نام دوبیتی

 

 

 

١٤١

 

 

١٤٢

 

 

 

١٤٣

 


 

١٤٤

 


 

١٤٥

 


 

١٤٦

 

 

 

١٤٧

 

 

 

١٤٨

 


 

١٤٩

 


 

١٥٠

هـمـه گـفـتـن که امـسـا ل سا ل مـوشـه 

بمن گـفـتـن که لـوطـی حـا ل نـداره

مـیگـن عـبـاس آقـا حـالـش خــرابـه

اگـه روزی ببـینـم من خــدا را

چـو بـا نـا م خــوشی رفـتـی ز دنـیـا

یکـی بــوق زد کـنـار حـوض مـیـدان

دیـشب صـغـرا خـانـم مـهمـون ما بـود

فــریــاد کـه ایـن مـاه هـم ســر اومــد

یـکـی بـودش یـکـی اونجــا نـبـودش

قـلـی تـب داشـت بـرفـت پـیـش طبـیـبـش

نشـسـتـی هی شـبـا نـقـشـه کـشـیـدی١

تـلـفـن کـرده بــود به مسگــر آبــاد

تـمــوم خــونــه رو کــردی کـثــا فـت

امــروز که چـنـیـن سبـز سبـزی

بـیـا تـا قـدر یکـدیـگـر بـدانیم

همه مـیگـن قـلـی دائـم به جـنـگـه

هـی وعـده مـیـداد بــرای فــردا

هـمش دنـبال دزد خـونه شون بـود

دو تـا از آدمـای خـوب شـمـرون

سـرشـب رفـتـه بـود مـاسـت بگـیـره

تـنـی چـنـد پـا سـبـان رفـتـن به صـحـــرا

هـمش وعـده مـیـداد بـرای فــردا

تــوکـه دل بـــردی و بـجـا ش نــدادی

پــریروزرفـتــه بــودم نــون بـگـیـرم

یکی گفـتـش که من سفینـه سا زم

خط فـقــر این روزا بالا گــرفـتـه

عجـب قـشـنـگ شده دور زمـونه

عـیـد اومـد و ما لـبـاس نـداریـم

زنم گـفـت عـیـد بــرم مـیـوه بـگـیـرم

شـب عـیــده هـمـه خــوشـحـا ل و مـسـتـنـد 

سـا ل مـوشـه

لـوطـی مـریضـه

کـم خــونـی

اگه خدارا ببینم

نـا م نیــک

بــی ربـط

مهمـونی داشتیم

ولــم کــن

یکی بود یکی نبود

شــکـا یـت

پـشـیـما ن

دکـتـــر بـیـا

مـن چـی بـگـم

سـبـز سـبـز

قـصـه بـخـوانیم

مـدام بجنگـه

آجیـل یـلـدا

دزد خـونـه گـی

قـلـیـان کجـاست

دعـای سرسفره

صـیـد مـاهـی

شـب یـلـدا

مـفـت خـور

جـون بـگـیـرم

سفینه ساز

خط فـقـــر

پول نـفـت

عــیــد اومــد

شـب عـیـده

هـمـه هـستنـد

 

صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 

 

١٥١

 

 

١٥٢

 

 

١٥٣

 

 

١٥٤

 

 

١٥٥

 


 

١٥٦

 


 

١٥٧

 


 

١٥٨

 


 

١٥٩

 


 


١٦٠

من ازمهر وفا صلح وصفا گفتم بـرایـت

شب بـدیـدن من زروی مهـرای ستـاره بیا

دراین مجـلس عشق جای تــرا نـه کجـا سـت

آنـکه یک روز قــرار دل مـا بـود

ای باد سحــرگـه خـبــراز یـار چـه داری

منکه چنیـن عاشق آن یار شـدم

دیشب که دلم درطـلبت زار نشسـت

نمی خواهم که بی تو ساعتی را سـرکـنــم

مـیخـوام کـه من عـاشـق اون چشـمـات بشـم

کس نبـاشـد دراین شهــر که گـرفتـارتـو نیست

اگـر درد بـودی بـجـانـم مـیخــریدم

شـدم سـرگـشـتـه درصحــرای عشقـت

گفتمش نام توچیست گفت ازعـاشـق دلخـون بپرس

ای دل امشب درد مارا ازغـمـش بیشتـر مکن

آمـد امـا چـهـره اش آشفـتـه بـود

نشستـی با من و رویت بـسوی دیگـری بـود

زعـشـقـت میـزند دل صـد تــــرانـه

بسی غــم بـر دل زارم نشسـتــه

ملک دل باشـد به پیش تــو امـانـت

آنـدم که من از کـوی تـو پیـغـام گــرفـتــم

آنـروز که تــرا بهـر دلـم  یارگــرفــتـــم

ما درطـلـب یـا ر زدریـا گشتیـم

دیشب که بمهمانی ما آمده بودی                                                                                      0
0
بتـی دارم که در دور زمان همـتـا نـدارد

ای قــوت دلـهـا تـو دردانـه کـیـسـتـی

تـرا با خـود نمـی بیـنـم مگـر ازمن خطـا دیدی

آن شـوخ پـریوش که چنیـن مستــانه مـیـرود

این موی شکن در شکنـت را زکه داری

بهـار آمـد عـزیـزان غـنـچـه وا شـد

بـوی بـهــار آمـد و غنـچـه گـل بـاز شـد
 

گفتم برایت

دوباره بیا

صدای قمر

چـه مـیـشـد

چـه خـبـــر

مطاع عشق

جوشش عشق

فـقـط تــو

قـــول عــاشـق

گــرفـتـــار

نجــوای عـشق

دنیـای عشـق
از او بـپــرس

خواهش از دل

درد عـاشـقـی

چشمت بدیگری بـود

فـــریـاد هجـــر

دل غـمـگـیـن

با دل وفا کـن

عاقبـت خـوش

بـوسـه ي عشق

پی لیلا دویدم

خـوش آمـدی
 

بی تـا

تــوکـیـستـی

ازمـن چـه دیـدی

بی خـبـر از ما

بـگــو با من

جشن بهاری

بهـار آمـده

 

صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 ١٦١

 

 

١٦٢

 

 

١٦٣

 


 

١٦٤

 


 

١٦٥

 


 

١٦٦

 


 

١٦٧

 


 

١٦٨

 

 

١٦٩

 


 

١٧٠

  تا دور شدی این دل زارم زغـمت با گـله بگـریست

خـواهم که اشک باشم و،درچـشـم تـونشینـم

زمـزمـه ي سـاز مـن نالـه زهجــران تـوسـت

دلم ازغـمـزه ی عاشق کس زیبای تو خـوش

درکـوزهِ ي می هـنـوزشــراب است

من ازکـنـج لـبـا نـت بـوسـه چـیـدم

مـگـیـر ازمن نشانـه بی نشـانـم

چـرا از حـرف من جـا نـا شـکـاری

زچشمـان سیـاهت غـمـزه کـردی

یک عـمـرهمچـو شمع بپـای تو سوختـم

من آن دلـداده ي بی خا نمـا نـم

بسـا دنـبـال عشقـت من دویـدم

اگـر عشقـت زنـد بر پـای من سنـگ

ز احوا لت مـرا جـا نـا خـبــر کـن

تـو بـا چـشـم سـیـاهـت غـمـزه کــردی

مـن از دنـیـای عشقـت بی نصـیـبــم

من بـغـیـر ازتـو نگـیــرم بـخــدا یـار دگــر

دوش بـگـو تـا بکـجـا رفـتــه ای

ایـن سـخـن سـرد تـو بــوی جـفــا مـیــدهــد

دفــتـــرعشق تــرا بـا اشـک خـود نـوشـتــم

تنهـا نشسـتــه بـا خـود وبـاورنـدارم هـنـوز

بـا تـونشـسـتـن بتـا درشب مهتـاب خـوش اسـت

دل میـبـرد زدستـم خنـده ي شـیـرین تـو

خـواهـم بسـوزم زعشق بپـای دیـدار تــو

زانکـه دستـم زلف تو جا نا نـوازش میکـنــد

هرچه گشتم تا که پیـدایش کـنـم  آخــر نشـد

آن شـوخ پـری وش که چنین مسـتـانه میـرود

دلـم ازغـمـزه ي عـاشق کش زیـبـای تـو خـوش

چشـم عـاشق کش تـو خا طـره ساز است هنوز

جان بکـنـم فـدای تـو  مـاه من و نگـار مـن

ای کـاش بـودی

کاش اشک بودم

مـن چـکـنـم

رویـــا

آفـتـاب عشق

بـاغ عشق

عشـق جهـان

من چـه کـردم

غـمـزه ي چشم

مـهـر وجـفـا

سایه عشـق

درد کشـیـدم

سنـگ عشق

ثـمـر لطـف

یـک لـحـظـه

بـی نـصـیـب

خـدمـت عـشق

کـجـا رفتــه ای

آب بـقــا

دفـتــرعشـق

یـاور نـدارم

شـب مـهـتــاب

عشـق شـیـرین

سـوزعـشـق

نـیـا یـش

آخـــر نشـد

او مـیــرود

رویــا

عـشق و فـراق

نگـا ر من

 

صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 

 

١٧١

 

 

١٧٢

 

 

 

١٧٣

 

 

 

١٧٤

 

 

١٧٥

 

 

 

١٧٦

 

 

١٧٧

 

 

 

١٧٨

 

 

 

١٧٩

 


 

١٨٠

    چـوشـاعــربـهــرجانانش غـزل گـفـت

  دلـم تنـگه خـدا یا یارنـیـامـد 

چـوشب شدیارمن ازراه نیـامد

دوش بگـو تا بکجـا رفـتـه ای

من آن عشقم که بی تـو نام ندارم

من همان عشقـم که ازهـجـرت حکـایـت میکنـم

درجهـان هرچه که بینی مظهـر صـنـع خداست

من همـان صـبـرم که بعشق تو اسیـرم

اشک من ازهجـــرتـو دارد حـکـایـت

من بـر چشـم سیـاهـی نفـروشـم هـنـرم را

آنـروز که بسـتـنـد دردکـان صـفـا را

در سلسله ي عشق تـو دل آبـاد تـر است

من همـان دردم که بـر دل شیـدا نشسته ام

ازعشق تـو چنـیـن مست وخـراب افـتـادم

داغ هـجـر تـو سوخـتـه چنین بال وپـرم را

مگـرد هـرگـز بدنبـال خـدایـت

ازعـشق رخـت خانه ای آبـاد بسـازم

ازخاک سکـوت آتـش فـریاد بسـازیـم

سپـردم دست تـو پـیـمـان عشق را

شب آمـد ودلـدار بـبــرم نـیـسـت

چـه شـد ای نتازنـیـن یـادم نـمــودی

آخـراز هـجــرت دلـم پــر خــون شـود

صـیـد پـربسـتـه ام وهـم نـفـسـی نیست مـرا

هـرزمـان عشق رخـت مـا را بسویـت میکشد

تـا بـعـشقـت جـان من زیبـنـده شـد

ای دل نگـران شـو که یـاران همه رفـتـنـد

مـا دل بـدر خـانه ي دلـدار نـهـادیـم

دو چـشـمـم بـا دو چـشمـش آشـنـا شـد

ای گل زیبای من چون ماه تابان گشته ای

کـاش هـیـچـوقـت سخـن از بـلا نـبــود

شـعــر شـاعــر

دلـدارنـیـامـد

چـرا رفـت

کجـا رفته ای

قـلـعـه عشق

بـی قــرار

آئینـه یزدان

صـبـــر

شکـایـت

شـعـر تــر

عــرش خـدا

ویرایش عشق

درد عـشق

سیلاب اشـک

 صبـح سـحـر

خدا در قلب تو

فــرش عـشق

آتش فــریاد

دیوان عشق

چـشـم تــر

یــاد دوسـت

مــرغ دل

مــغ گــرفتـار

مــرکب عشق

نـورعشق

هـمـه رفتنـد

گـل وگـلـزار

لحظهء آشنائی

لعبتی ای نازنین

کـاش نـبــود


 

صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 

 

١٨١

 

 

١٨٢

 

 

 

١٨٣

 

 

 

١٨٤

 

 

١٨٥

 

 

 

١٨٦

 


 

١٨٧

 


 

١٨٨

  

١٨٩

 


 

١٩٠

    یارب چه شود مــرا نگاهـم بکنی

یاد آنـروزکه نگاهـم همه بـرروی تـوبـود

عـمـری دلم درپـی دلدار بــود

سالهـا با دل نشستـم پـای دل

تـا چـنـیـن دریـم هـجـرتـوگـرفـتـارشـدم

گـفـتـم صـنـما کـی بـرهـم زبـنـد هـجـران

ازبــرای دل مـا دلـبـرودلـدارنـبـود

نـنـویـسـم غــزلـی جـزبـسـود مـن و تــو

ای عـزیـزان چـه شـود تـا کـه زمـن یـاد کنـیـد

شب آمـد و بـازدرد غـمـت حـلقـه بـدر زد

تـا قصـه ِي دردم همه جـا ورد زبان اسـت

جـان مـا را ای پـری پـرپـر مـکـن

ازفــراق تـو دلـم درتـب وتـابـسـت بـیــا

داد بـبـاد هسـتیـم این غـم هـجـران بـیــا

گـفـتـم آیـا بکشـم قـامـت رعـنـای تــرا

دلـی دارم ز غـم تـا کـهـکشـانـهـا

آن دست کـه شـکـستـه هـجـرخــانـه ي مـا را

جـا نـا بکـه گـویـم من این قصـه ي تنها ئی خودرا

آنـکه اززلـف سیاه سلسله ها داد تــرا

عـیـد اسـت بـیـا تـا کـه بکـاریـم چـمـن را

گشتـه نـامـت چـون دعـا ورد زبـانم روز وشـب

صـحـبـت عشق تـو آتش بـدفـتــر زده امشـب

دلـبـرسـروسهـی باریک مـیـانـم آرزوسـت

در کنارم عـکـس رُخ زیـبـای تـوسـت

آنچـه مـیـراث منـسـت این بـا وفـا سـاز منسـت

ای خـوش آندم که دلم در پی دلـدار بـرفـت

فـلـک کـرده مــرا انـبا رَ مـحـبـت

هـجـرجـا نـا ن همـچـوآتـش ازسـرم تـا پـا بسوخت

بـیـا کـه درد غـمـت درد بـی کـرانه ي مـاسـت

تـا طـلعـت رویـت چـنـیـن ورد زبـا ن اسـت  

نگاهـم کــن

چشـم عشق

راه سخـت

گـدای دل

گــرفـتـار

گـفـتـم وگـفـت

گــل بـی خــار

مـن و تـــو

مــرا یـاد کـنـید

مـهـمـان دل

قـصـه درد هجـر

قـهـر مـکـن

بـگـو بـیــا

با لب خندان بیا

صـورت بیـتــا

نشـان غــم

مــرغ وصـا ل

حدیث ِ تنهائِِی

سلطنـت حُسـن

عـیــد اسـت

چـشم انتــظـا ر

بـیـاد تــو

آرزوی مـحـا ل

در خیال مـنـی

مـیـراث مـن

دل مـشـتـاق

انـبـارمـحـبـت

درد هـجــرا ن

پــرچـم عشـق

فـخـرزمـا ن

 

صفحه

 


مطـلع دوبیتی

دوستان عـزیز بعضی از دو بیتی ها بر گرفته از غـزلهاست


نام دوبیتی

 

 

 

١٩١

 

 

١٩٢

 

 

١٩٣

 

 

 

١٩٤

 

 

 

١٩٥

 

 

 

١٩٦

 

 

 

١٩٧

 

 

١٩٨

 

 

 

١٩٩

 


 

٢٠٠

  شب تاریک ومـاه درزیــرابـر است

مـقـام آدمـی بـالا ی بـالاسـت

آنــروز که دلـبــر به سـفــررفـت

اگـردرخـانـه ای یک پـیـر مــرد است

میـا زار جـان من آن خـوش کنـشـت را

آنکه روی تـو ببـیــنـد  بگـلـستـان نرود

خـوش آنـدم که شب وروز غــزلخـوان تـو باشم

شـده نقـش دلـم رخـسار دلدار

عـاشق شده دل زار دلـبـــر خـبــر نـدارد

آمـد و در سینه ام  بـذر عشق را کـاشت ورفـت

چـه می بـود تا مــرا عـمـری دگـر بـود

مـن از عـشقـت نـگارا عـالـمی دارم

به چشـم زار من اشـک فــراق است

به بـرگ گـل نـوشتـم دوبـیـت عـاشقـا نـه

مـا شـیـدای تــو هستـیـم ودگــر یـار نـداریم

تنـهـا کجـا مـیـروی  جـانم فـدای جـانـت

تواز جـان خوشتــری جا نا من ازجانم گذرکـردم

آنکس که مـدام با مـا بیگانه بود  دیوانه بـود

عشق رویت دردل مـا جـا گـرفـت

شکفته شد گل ببـاغ بلبـل خـوشخـوان بیـا

به شهـر گـلـرخـان مآ وا نـدارم

خـواب نیـا مـد بچـشم من بیمــار امشـب

هـر کسی پیـر وجوان دلدار ویاری داشته است

تـا دلـم انـدر پـی تــو راهـی صحــرا شـده

بیا که دل جوان شده بسوی تو دوان شده

آن گـل که تــودادی هـنـوز لای کـتـابـسـت

بشنـو صدای مـا را که این صدای عشق است

دست نکـشم زدامنـت تـا که مـرا دوا کنـی

نـروم از سـرکـوی تـو بکـوی دگــری

رفتی چـرا ای بیـوفا خـون در دل مـا میـکـنـی 

صبــــر کـن

مـقـام آدمـی

اشک فــراق

اوهــژیـراست

راه بـهشـت

درد عـشق

گـوش بفــرمان

بـیـمار یــار

داغ جــگـر

آمـد ورفـت

عـمــر دو باره

هـمـــد م

درد فــراق

حدیث عشق تو

سـوگـنـد

قـصـه ء عاشقی

حـــذر کـردی

 معـمای عشق

گـنج عشق

بخـاطرمن بیا

پــروا نـدارم

چشم بی خواب

زنـدگـی

پـیـش مـرگ

عاشق بی امـان

التـهــا ب

خــدای عـشق

اگــرنگاه کنـی

شـاهـد عشق

بــام نــا ز

 

صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 

 

٢٠١

 

 

٢٠٢

 

 

 

٢٠٣

 

 

 

٢٠٤

 


 

٢٠٥

 


 

٢٠٦

 

 

 

٢٠٧

 

 

٢٠٨

 

 

 

٢٠٩

 

 


٢١٠

گلی ازباغ جانان گــربچینــم

ای مه چشم سیاه مـن گــرنـرسی بـداد من

تـا تـوچنین میکنی منهم چنان میکنـم

تـا کی نگـاه میکنـی به بیقــراریـم

بیا که دگــرزمان  زمـان من وتـوست

اســیر طـاق ابــروی تــوهستــم

آن ماه که رو کــرده نهـان کی زدر آیــد

سـه را گفـتـی نگـفـتـی چارومین را

دلبـرا عشق تـواندر دل من خـانه گـرفـتــه

بیـا بیـا ای نـازنین چشمـم بـراهه بخــدا

من حکـایـت از رخ زیبـای دلـبــر میکـنـم

آنـکس که مــرا کــرده گــرفـتــار

دل دگــربـرکه دهم که تـودر جـان منـی

غـیــراز رخ جـانـان خـریـدارنمیشــم

ایمـاه دلآرام تــو جـانـان که هسـتـــی

بیـا بهـم وفـا کنیـم دو رنگـی را رهـا کنـیــم

من عـاشـق جانانه ام دیوانه نه فـرزانه ام

من عـاشق صفـایم آزده ازجـفـایم

خـدا یـا حـال من امشب خــرابه

سـررا به آستــان تــوسـپــردم

داد ببــاد هستیـم این غم هجـران بیــا

داد به باد هستی ام این غـم هجران بیـا

گفتــم آیـا بکشـم قـامـت رعنـای تـــرا

صیـد پــربستـه ام وهـم نفسـی نیسـت مــرا

دلـی دارم زغـم تـا کهکشـانهــا

آن دست که شکستــه هـجــرخـانه ی مـا را

جانا بکه گـویم من این قصه ی تنهائی خود را

آنکـه از زلف سیاه سلسله ها داد تــرا

عـیــد است بـیــا تـا که بکـاریـم چمـن را

گشتـه نـامـت چـون دعـا ورد زبـانم روز وشب

آرزو

بدادم بــرس

لج بازی

بـی قــرار

قلعه ی عشق

دعــا گــو

چشـم بــراه

ازیــاد رفتــه

پــرتو عشـق

گنـاهـه بخـدا

عشق بـرتـــر

بـی مــروت

دوای درد

خـواب خــوش

راست بـگــو

بـا من بیـــا

پـرواز عشق

دشمن خـطــا

خیلـی ثـوابه

بتـوسـپـردم

بگــو بیــا

با لب خندان بیا

صورت بیتــا

مــرغ گـرفتـار

نشـان غــم

مــرغ وصـال

حدیث درد جدایی

سلطنـت حسن

عید هشتادوهفت

چشـم انـتـظـار

 

٢١
 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 


٢١١

  

٢١٢

 

 

 

٢١٣

 


 

٢١٤

 

 

 

٢١٥

 


 

٢١٦

 


 

٢١٧

 

 

٢١٨

 

 

 

٢١٩

 

 

 

٢٢٠

 

 

 

٢٢١

 

 

 

٢٢٢

 

 

٢٢٣

 

 

 

٢٢٤

 

 

٢٢٥

 


 

٢٢٦

 

٢٢٧

 

 

 

٢٢٨

 


 

٢٢٩

 


 

٢٣٠

   مـه زیبـای من پیش دلم نیست

بهـار آمـد ولی دلـدار نیامد

هــزاران شکوه کــردم از غـم یــار

مـارا زهــجــرتــو چه پــروای عــذابست

گفتی که دیــوانه و مستم آری که هستم

این غـم که انـدردل شیدا بجــوش است

زنـدگی درگـردش ودرچـرخش است

هیچ کس غـم بـر تب وتاب من بیـمار نخـورد

مـقـام آدمـیـت بـالای بـالاسـت

آن روز کـه دلـبـــربـه سفــررفـت

نـوای عـاشـقــانـه خــوش نـــوائیست

من همـان شعـرم که اندر دفـتـر شعـرخفته ام

عـیـد آمـد ومـا از ته دل عـاشق آنیــــم

تـنــت را بـا گـلاب شستشـوکــن

اگــر مـاه را کنار تـو نـشــانـدم

اگـرگشـتــم فــدای روی مــاهــت

سیه چـشـم خـمــارت کـرده مسـتــــم

مباد آنـروز که بـی جـا نـان بـمــانــم

دیـشـب که سخــن از غــم دلـدار بــود

دلـبــر که بـدیـن سان نـاز بـر مـا میکنــد

مـا ز درد عشق تـو خــراب افــتــاده ایــم

ای کـاش تــوای مـه پـاره کـنــار مـا بـودی

رازمن وتــودرپــرده ی ابـهــام بمـانـد

شبـی را تـا سـحــر یـکــدم نخـفـتــــم

امشبـی ای گــریه امـانــم بــده

کــو رفـیــقـی که دلـم شــاد کـنــد

عـشق رویـت در دل شـادان مـاسـت

ای دل مـجـنــون و گــرفـتــار مـن

انـکه داد بـتــو آن بــلـوریـن بـازو را

دوش مـیـگـفـت که تــرا همچــو جـان میخــواهـم

ای آنـکـه رهـت شـد از نـظـــرم دور

روزی سـر کــوی تـــو آشـیــا نــه مـکـنــم

بسـکـه جـان در آتش عـشق تــو ســوخـتــم

هـیچ کس مـا نـنـد من عـاشق شـیـدا نـمـیشـه

دل دگــر بـرکـه دهـم کـه تــو در جـان مـنــی

غـیــراز رخ جـانـان خـریـدار نـمـیـشـم

ای مـاه دل آرا تــو جـانـان کـه هـستــی

عشق تــو در کـنــج دلــم خــانــه نـمــوده

ای دلـبـرزیـبـا  تـــو جـانـان کـه هـستـی

بـیـا بـهـم وفـا کـنـیـم دو رنگی رهــا کـنـیــم

من عـاشق صـفــایـم آزرده ازجـفــایــم

مـن عـاشـق جـانــانـه ام دیـوانـه نه فـرزانـه ام

عـشق تـو در کـنــج دلـم خــانــه نـمـــوده

مـرا از بـهــرخــود ســرور نــکـــردی

بـیــا تــا یــار یـکــدیـگــر بــمـــا نـیــم

نسیم عشق تو بـرجـان ودل تــرانــه مـیــزنــد

چـشم زیـبـای تــرا غـــزال نــدارد

نـشستـی بـا من امــا شـاد نـبــودی

شـکـفـتـه شد گـل عشق دلـبـر سـیـمـن کـجـاست

دیـگــر نه از فــراق ونه ز غــم خــواهـم گـفــت

جـانـا قــرار دل دیـوانـه تــوئی تــو

تـا چـه حـد دوسـت دارم ایـنـکـه گـفـتــن نـداره

آنکس که مرا ازتو جدا کرد دیدی که چها کرد

مـا را بـسـر هــوای گــلـسـتــان نـیـست

دل میبرد زدستم خنده ی شیرین تو

کـو رفـیـقــی کـه دلم شـاد کـنــد

عـشق من وتــو جـاودانه خـواهـد بــود

دور از تــو هـوس سروچـمـنتم نـیـسـت

بـقــدر روزگــارم شعــرنــوشـتــــم

بـار هــا دم از شکـیـبــائی زدم  

 او نـیـسـت

خــون جـگـــر

شـکــوه

آتش نـاب

آری که هـسـتــم

خــروش دل

زنــدگـی

غـمـخوار نبـود

مـقـام انـســان

بــی خـبـــررفـت

نــوای عـشق

 شاعـرنیستـم

عـیــد آمــد

گفتگو کـن

عـاشـق بـمانـدم

چشمٌ سیـاه

عشق پـرست

رخ تــابـا ن

سـخـن غــــم

غضـب میکـنـد

درد عـشق

کـاش بــودی

سـاعـت فــرجـام       
بـا تـوگفتـم

فـرصت بـده

کــورفـیـق

دل تـابــان

گــل بی خـار

کـمنـد گـیسـو

تخـت سلـیمان

شـکــر دور

دردانــه

ســوختــم

سنـگ خـارا

دوای درد

خــواب خـوش

راسـت بـگـو

دیـــوانــه

بـا صفـا بـگـو

بـا من بـیــا

دشمـن خـطــا

پـروانه ی عشق

خــانـه ئ عشق

بـاور نـکــردی

دفــتـــرعـشق

نـسـیـم عـشق

تــآب جــواب

شـاد نـبـــودی

گـــل عـشق

دیــگــــر

قــرار دل

گـفـتن نداره

درد جـدائی

آنـجـا که تــوئی

صورت پروین

آبـاد کـنـیــد

عـشق جـاودانه

تـــو بـیـــا

بـاغ  بـهـشـت

گـنـبــد مـیـنــا

صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

٢٣١

  

٢٣٢

 

 

٢٣٣

 

 

 

٢٣٤

 


 

٢٣٥

  

٢٣٦

  

٢٣٧
 

٢٣٨

 

 

٢٣٩

 

 

٢٤٠

 

 

 

ای بــا د صـبــا از بــرجـا نـا ن چــه خــبــــر

خـــوشــا آنــدل کـه درد و غــم نــدارد

حـیـف بـاشـد کـه تــو در خــانــه نـبــاشـی

بـیـا تـا بـعـهد عشق اسـتــوار شـویـم

روی خود هرگز مپوش تا دیدن رویـت خـوش است

تــا غـنـچــه زنــد به شـاخــه ی گـــل

هــر روز من وتــو بــاد نــو روز

مـیـتـونـم عشق تـرا زود فــرامـوش بـکـنــم

وای از این سینهء سوزان که بـی یـار بـمـانـد

آنـکـه سـر مـی نـهـد انـدر پـی سـودای عـشق

آنـکـه داد بـتــو آن بـلـوریـن بـازو را

ما را زفــراقـت صـنـم چـشم تـــری هسـت

خوش به حالت کبوترتـو اسـمون پـرمیزنی

در آسمان عشق من پـرنـده پـرنمیزند

بـازاین چه نغـمـه است که غــوغـا کـرده است

ما ز دیدنت خــود را فـرامـوش کـرده ایم

عـیـد است بیا تـا قـدحی نوش کنیم

خنده سرخ لبت ما را بسویت میکشد

بیا من و تو قیامت بپــا کنیم

درحسرت رویت بسا غــزل سـرودم

جـانـم ز هـجـــرت به خــروش آمــد

ما ز دیدنت خـود را فــرامـوش کـرده ایم

دل چــو بــرگ بـیـد لـرزیـد ورفـت

تـا کی نگاه میکنی به زاریم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چــه خــبــــر

ظـلــم زمــانــه

دلـبــر شـوخ

شـیـرین و فرهاد

هـرگـز مـپـوش

بـهــار پُـر گـل

هـمیـشه نـوروز

شـراب عـشق

بـیـمـار بـمـانـد

مـعـنـی عـشق

کـمـنـد گـیـسو

دل دربدر

کـبـوتــر

آسمان عشق

تارجلیل

بـیـاد تــو

شاید دمی

خنده ی سرخ

بیا قیامت کنیم

دیدار تـــو

خونم جوش آمد

چراغ خاموش

خندید و رفت

وفا داریم

 

 

صفحه

 


مطـلع دوبیتی


نام دوبیتی

 

 

 

 

Hit Counter

حق چاپ و انحصار محفوظ
امیر حکیمی 22 آپریل 2008 میلادی
Copy Right Amir Hakimi
April/22/2008

 

  

ٌٌِ