صفحه اول| تماس با ما |  بیو گـرافی | طنز | غـــزل | دوبیتی  |  کتاب گویا | اشعار داستانی |  دیدنیها و شنیدنیها |  

 


صفحه

 


مطـلع شعر


نام شعر

 ١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

٣٣

٣٤

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٥

٤٦

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٠

گررفت ونیا مد به بـــرت یا ر. ولش کن

زری جون پاشوبیا خودت ببین  که اصغری چه چاق شده

دوستان قصه ي امروزمــرا گوش کــنـید

ازنصیحت ای پسر د لگیر مشو

درخیا با ن  گربراهی   میروی

بهـررفتن سـوی کـار تعجـیل مـکن

یا ررفته و قهـرکـرده ودلــدار نمیشـه

میخام برات قصه بگم

یاد خاک ایرونو بچه ي  تهـرونش بخـیر

ما به این شهر پی پول و دلار آمده ایم

عجب شهر فرنگی داره این شهر

بازم زنم تازگیها دلش ویار کرده

دوستان قصه امروز مرا گوش کنید

سلام را میتوان با آب آلو

گویند مرا چو زاد مادر

بسته ام دل به سنگی که از پای تو آمد

ای سبز رنگ کثیف زورمندان

در این غربت دلا یاران چه رنگند

فلانی مـرده بـودش خـتـمی بپـا بــود

شنـیدم گـفـتـه ای بنـده علـیـلـم

یکی رفت تا مـریض خونه عیــادت

یـه روزی رفـتــه بـودم من سـر کــا ر

بــراهـی مـیـگـذشـتـم بـا دلـی زار

تـلفـن کــرده بــودن خــونـه ي مــا

زری جـون نـازنیـن دردت بـجـونـم

شبی رفتم بدرگاه خداوند

سکینه رفته بود تا مسگرآباد

هوار هوار ای آدما از دست این لوس آنجلس

شنیدم من یکی مرد بد اندیش

آن زمـان که زن گـرفتم من خـر  منکه بـردم  تـونـبــر

مِـیـگن لـوس آنجلس شـهـر قـشـنـگـه

سـلام بــر دوست خــوب ومـهـربـانم

شـده مــد تــوی ایـن شـهـر رقـص و اطــوار

سـه چـا رتـا نـا هـه دادم از بـرایـت

پـریروز رفـتـــه بـودم پـیـش دکــتــــر

توی شـهــرمــون لس آنجـلـس هــر چـی بخــای پیـدا میشه

زنی رفـتــه بــودش تــــوی جـمــاعــت

کـجــا رفـتـــی بـیــا ای مــاه تـــا بــان

چـشــات مـسـت و لـبـت پـــر خـنــده بـاشــه

یکی را جـلـب نمــودنـد تـا کـمـیـتـــه

عـجـب دنـیـا قـشنـگـه

شـبـی پـیـش خـدا کــردم شـکــایـت

مــدام میگـن چــرا دنـیــا خــرابـه

بسته ام دل بعشقـی که از سـوی تــو امـد

شب جمـعـه نشسـتـیم تـوی کشتــی

                                                     

 

 

 

 ولش کن

نامه ای به زری

قصه مکر زن

نصیحت پدرانه 1

نصیحت پدرانه 2

پند طنــــز

بیدار نمیشه

دوست دارمت

یـاد خاک ایرون بخیر

مــا آمدیـــم

شهــر فـرنـگ

زنم ویــار کــرده

قصه مکر زن

چرند و پرند

شوخی با ایرج میرزا

چرت و پرت

پول کثیف

قصه شهر غربت

اهـل کتـاب

جـواب نامه

عیـا دت

گـدای طلـب کـا ر

مـسـت

مــرد سـه زنـه

نــا مـه دوم بـه رزی

مـلا قـات با خــدا

سال باباش بود

از دست این لوس آنجلس

اندیشه بــد

میخوای ببرمیخوای نبر

لوس انجلس دریک نظر

جــواب زری

اینجا چه خبر اونجا چه

نـا مـه بیـک دوسـت

جـای آخـــر مـا

سـیمـا ی شهــر مــا

شــوهـر غـیـرتـی

مـــرو بـه هــنـــد

نــامــه بــه دلــبــــر

از خـواب پـریـد نـد

از کــلـه مـنــگــه

ازجـا پــریـدم

دعــوا سـر نفـتـــه

طـنـــز زشـت

مسـافـــرت

 

 

 

 

حق چاپ و انحصار محفوظ
امیر حکیمی 22 آپریل 2008 میلادی
Copy Right Amir Hakimi
April/22/2008

Hit Counter