گنج جها ن

                                                                                                                                                                                ١٢٦

مژدهء  وصل ترا   قیمت جـا ن می بینم 

تیر مژگا ن ترا     خفته بــجا ن می بینم 

در جمالت صنما     نقش جها ن می بینم

دل شیدائی  خـــود را   به زیان  می بینم

تا تو در پیش منی جا ن به امان می بینم

تا که چون تو صنمی   دربر جان می بینم

 

طرهء موی ترا  نرخ چه  گران می بینم

نرگس مست توچون برده دل ودین زما

آنقدر خوب وقشنگی که  بهنگا م نگــاه

یک زمان   گرتو نبا شی  کنار دل مــــن

ماه رخسارترا  کرده    فلک قسمت مــن 

تا ج خسرو نیا رزد  پشیزی    بر مــــن

 گرنشد قسمت من گنج وزرومال حکیم

 چه غمم چونکه ترا گنج جهان می بینم

نوزدهم آذر ماه هفتاد ودو