قـلب زار

                                                                                                                                                                ١٩٩

بهـرچـه هـی حلقه بـردرمـیـزنی

بی خـود ازچه هـرکجا سرمیزنی

بهررفته . ازچه پــرپــر مـیـزنی

زین سبب مـا را به خـنجرمیزنی

عـا قـبـت مـا را بــه آ ذر میـزنی

پـس چــرا ما را مـکــرر مـیزنی

 

قـلب زارم ازچـه پـرپـرمـیـزنـی

اینهمه آشفتگی از بهـرچـیست

گرپی یا ری . بدان اورفته است

دائم ازدرد فــراق . رنج مـیبری

کم بسوزجا ن مرا ای قـلـب زار

مـن وتـوهـر د وگـرفـتـا رغمِیم

مـژده ای دارم بـرا یت . قـلب من

 بـا حـکـیـم روزی به اوسرمیزنی

دهم مهرماه هتادوسه