قصـه ي من

 قسمت دوم

غصه ي هجران مـرا کرد خون جگر

ســینه ام را پُــرنمــود ازبــا رخـون

رفتـن هــر یک   ازبـردامــا ن مــن

اوفــتـادم در بـن   در مــا نــده گــی

هـرگــره مـا ننـد زهــری سینه سوز

هجــرجـا نـا ن کـرده مـا رابی قرار

تــا چـه خـوا هــد بـردل من روزگار

 

درد هــجـرآمـد مـرا کــرد   دربــدر

درد هجـراز یک  بشد بر چارفزون

شـد عـزیزا نم  جــدا از  جــا ن مـن

لا جـرم زین درد وزین بـیچــا رگی

صـد گـره آمــد بـکـارم روزبـــروز

پـیرو درمـانـده شــدم ازهجــریـــار

میکشـم رنج وفــرج نـا یــد بــکـــار

چـون حکیـم بـنـشته ا م درپـای درد

 مـیکشـم ازســینه ي خـود آه ســـرد

                                                                                                                          یست دوم آذرهفتاد وچهار