قـصهء شهـرغـربت

 

چـه مــیــدانـم عـزیزم  رنگ  به رنگند

گـروهـی روز  وشـب  پـای     قـمارند

گـروهی  مفت خور و  کلاش و   بیکار

مــدام  در پشـت رل  یا     در قـــطـارند

نشسته  پـای حـرف   صـد    ولــنگـــار

تـنی  فـرصـت طـلب  از ریشه    کذ بند

یکی  پنـچـر نـمـوده     بـــی زاپــا سـه

شـده خـواننـــد گی  بـس   سـهل وآسان

یـکی آخــوند   بگـفـت    دارد ثـــوابـــا

تـنی چنـد  ورشکست   گشته   اسفناک

زتـرس  ای  آر  اس    درتـرس ولرزند

یکی  دکتـر بـوده  خــوانـنـده     گــشـته

ازاون  پـولـهـا  که از  مــردم    چـاپیده

شده صغراکچل سوزان و دارو فارمسی شد

کسی مسئول کـار خــوب و   بــد نیســت

شـب و روز مـیـرونـد   پــائین و بــــا لا

نـدارند زن و شــوهـــر   دیـگــه حـرمت

یکی تـکس است یکـی جـــرم ســــواری

یـکـی  گــردیــده   انبــــار       خـبـا ثـت

شـده بــا  صـد کـلـک او صــاحـب دیــش

نـمـایـش  مـیدهـنـد صـد زشـت و زیـبـــا

کـسی هـرگـز نــدارد    قـــرب و حــرمت

محـبـت مُِــــرد و   دوســتـی کـیمیــا شـد

هــزار افــسـوس   کـه در غـربت فـتـادی

 

دراین غـربت دلا   یاران   چـه رنگند

گـــروهی عـــا شق  پــول و   دلارنــد

گـــروهی  نـاکس و فحـاش   وبی عار

گــروهـی  وقـت خـوابیـــدن   نــدارند

گــــروهـی  مـثـل مـن  بیکـار و بیمار

تــنی  مـردم فــریب   دنـبا ل حـزبـــند

یـکی دنبـال حـال  در   لاس وگــاســه

شـده رقـاص  درایـن غـربت   فراوان

هـمه لخـتـند  وعـریان   بـی مـحابــــا

هـمه  سـرمایه ها  رفـتـه به استــاک

گـروهـی  ولـفری  در کــوی   وبرزن

جـناب تیمسار  کنون  راننــده گـشـته

تـقی بقال  کـنون    مــارکـت خــریـده

جواد جک گشت واصغرخان اسی شد

دراین شهـرفـــرشته   دیـو دد نیُســت

هــمـــه  از دولــت  قــرص وایـــــگرا

رواج دارد طـلاق   در شــهـر غـربـت

دراین کـشور دو چـیزاست اصل کاری

یکی گـشـه  مـفـسـر  در    ســیا سـت

نـمـوده هــرکه قـهــر از مــادر خویش

فــراوان داره غــربـت  صـوت و سیما

خـلاصـه ای عـزیـز  درشــهـر غـربت

هـر آنـکس آمـد اینجـا  بـی وفــا شـــد

امیــــر  دیـگـر مـگــو  از نــامـــرادی

 

دهـم خــرداد یکهزاروسیصد هشتاد