قصه ي مـکــرزن

 

آنچه تا حا ل شنید یــد فراموش کنید

قصه زیــن  دلـبـــر شیـرین ســخـن اسـت

صحـبت  ازایـن  صـنــم  مـحــبوب است

دست زن باشـــد هـمه ایـن  کـــار  وزا ر

عا قـلان گـفـتنـد کــه از مــا ربـد تراست

جان شــیـرین خودش را  اونثارت میکند

ابسا بینی که زن   با جان خود بازی کند

گـرنخواهد بیگمان جسم توبرخاک میبرد

مــرد بـی چــاره بـود غـمخـوار زن

قـلـب زن   از چــدن    وسـنگ بود

گه بـود شیرین سخن دریک زمان بددهن است

 

دوستان قصه ي امروزمــرا گوش کــنـید

قصه ي من   قصه ي   مــکر زن اســت

قصه زین حـیلـه گـــر شـهـر آشوب است

هرچه شــد اندر جــهـا ن   درروزگـــا ر

جاهـلان گفـتند  کـه زن   جـادوگــراسـت

 یک زمان لوطی شود عشـوه بکارت میکند

زن سـروجا ن مید هد تا که تـــرا راضی کــند

گربخواهد زن تـــرا تا اوج افلاک میـبرد

درجـهـا ن افـسـا نـه بـاشد کــار زن

کــار زن  حــیلـه و نـیــرنـگ بُـــود

اینـهـمه  فـتنه گـری  کــارزن اسـت

گفت حکیمـی این کـلام آخـرشعـرمن است

 هــرچـه بــد هــرچـه نـکوست کارزن است

                                                                                                                    بیست وچهارم فروردین شست ویک