گفتــم و گفـت

                                                                                                                ١٧١

گفتا که  عــاشـق نــرود  در پـی درمان

گفـتـا چـکـنـم نیست مراشیوه ي جبران

گفـتـا  که ره عشق نبــود ساده  وآسان

گفـتـا که عــاشـق بکشد  دردَ  فـــراوان

گفـتـا  که معشوق نـد هـد اجرت وتاوان

گفـتـا که دلـت شـد بیک لحظه هـراسان

 

 گفتم صنمــا کــی بـــرهــم ز بــند هجـران

گفتم که بــــزنــدان غـمــت  سـخت اسـیرم

گفتم که عـمـــری بــــرهــت  دل بـــنـهـادم

گفتم که هـــلا کــم  زغــــم    دوری رویت

گفتم که زدست رفته دلم چاره ءدرد چیست

گفتم کـــه تو    کــردی مرا واله و حـــیران

 گفتم که بگوحال چکنم با غم عشقت

 گفتا که حکیم سخت نگیربردل نالان

بیستم دیماه هفتاد وشش