حکـیـم عشق من

                                                                                                          ٢٠١

ای دوای درد من  بردرد من درمان شدی

ایگل زیبـای من بـــرباغ من خـندان شدی

ماه من درآ سمان تـا رمن رخشـا ن شدی

چون گلا ب بی مثا لی همچو عطرا فشـا ن شدی

نوعروسی جان من  برحجلهء پیران شدی

طعـم توچـون نیشکر برکا سهءقندان شدی

 

ای طبیب جان من برجا ن من جانان شدی

نوبهاری گل عذاری لاله زاری جـا ن مــن

همچوپروین میدرخشی جان من اند رشبم

بوی عطرت را نـدارد هـچ گـلی ای نازنین

همچوطا وس خرامان جا ن من درباغ دل

شهد عشقت جان من  شیرین تراست از نیشـکر

 مشعـل عشـقـت فـروزا ن گـشته اندرجان من

 ای حکـیـم عشـق من . درآسـمان تا بان شدی

دهم دیماه هفتادوسه