هـــدیه بـــرای دل

                                                                                                                                                                                   ١٢٧

داستا نی  پر طراوت      گفته ای  آورده ا م

کم نظیر وبی مثا ل است نخبه ای   آورده ام

از کـــنا رعا شقا ن   آشـــفته ای   آورده ا م 

همچو من محنت کشیده خسته ای  آورده ا م

یک نظر بنگردر او وارســـته ای  اورده ا م

بهرتــــو راز مــــگو گـل دسته ای  آورده ا م 

چـــون حکیمی قصه ء سربسته ای آورده ا م

 

از برایت ای دل  امشب تحفه ای      اورده ا م

عاشقی آواره ای همتا ی من    مهما ن توست 

عاشقا نرا دیده وسنجیده است ا و بــی شـــمار

ا و بخـــود دیده هـــزا را ن عاشق وارسته را

اید ل ارخــــواهــی ببینی رنگ رخـــسا ر مـرا

راز داری با وفـــا سنگ صبـــوری   چون دلم

در شب غم یا فــــراغت مینشیند   پــیش تــــو

حالیا ایدل بگـــو این تحفهء امشب چه بود

 تــــا بگویم بـــهرتو چون رتبه ای آورده ام

هفدهم دیماه هفتادوسه