هجران کشــیده ام

                                                                                                                                                    ١٣٩

استقبا ل ازشعـر استاد بــها ر

                      دامن مکش بناز که هجران کشیده ام       نازم بکش که درد هجرا ن کشیده ام

من خودازاین درد فراوان کشیده ام

بدل هــزارحسرت مهمـان کشیده ام

نماند طاقت ودست زدامان کشیده ام

از درد فـــراق دو چـــندان کشیده ام

جانرا پی جانان به دنــدان کشیده ام

ازجفای فـلک جان بزندان کشیده ام

 

 برمن مخوان قصه که هجران کشیده ام

من همچوبوف بخانه  تنها   نشـسـته ام

چندان نشستم که شــود فــصل وصــا ل 

دردم نه   تنها غـــم تــنهائی  دل بـــــود

زان روزکه هجرآمد وجانان  همه رفتند

زدست برد روزگــار کــی توان جان برد

 درد خـــود رابگوبا که بگویم حکیم

 که عمــری درازدرد هجران کشیده ام

چهاردهم  تیر هفتاد وچهار