هـجــران عـشق

 

موسم عیش وطرب بلبـل خوشخـوان کجاست

 

چون بـدهـی وعـده ام مـقـدم جـانـان کجـاست

 

ایگـل خوش نسیمـم لاله وریـحـان کـجـاسـت

 

جـواب دل چـه گـویم سـروگـلسـتـان کجاست

 

دردمـنده ام زهـجـران دوا ودرمـان کجـاسـت

 

کیسـت که بمن بـگـوید آن مـه تابان کجاست

 

شکـفته شدگـل عشق غنچهءخندان کجاسـت

 

گـفـتم تـوئی مـاه مــن   تـکـیه گهُ  گــاه مـن

 

بوی تو درمشـامـم چوبوی یاس عشق است

 

دل طـلـب روی تــو  مـیـکـنـد هــردم ز مــن

 

گـویـنـد صبـوری کـنـم  ازغـصـه دوری کـنـم

 

دامـن عـشق بگـیـرم تــرسـم زهـجـربمـیـرم

 

گـفـتـم حکیمی مخـوان نـوحه زهجـران یـار

 

بـگـوبه جانانه ات دفـتـرودیـوان کـجـاسـت

 

هفدهم اردیبهشت یکهزاروسیصد نود           

 

 

 

 

 

 

                                                                    ا