هـجـــــرت

 

 

قــراری بــر دلً  بـیـقــرارنـبـود

 

 ایــن دلـم بـجــائـی مهـــارنبـود

 

دگــر مـرا بـدان دیـار کــار نبـود

 

کـه بـی یــار دلم را غمخوارنبود

 

کس را بدیـن حدیـث هشـیارنبود

 

جـزایـنکـارمرا بخـت کامکارنبود

 

نمـانـدم بشهــریکه یـــارنـبــود

 

چه سـود که بـمــانـم بجـائـیکه

 

چـویـاررفـت ونـمـانــد دربـــرم

 

بـیـا و  حـالً  دل مــا    بـبــیــن

 

چـه بگـویـم من ازغـم هجــرش

 

عهـد کـردم در پیـش هجرت کنم

 

حکـیـم چـورفـت درپـی دلـبــر

 

یقـیـن دران دیـارنگـارنبــود

 

دوم اسفند هشتاد ونه                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                    ا