قصه ي من

 قسمت اول 

قصه ي ایـن پـیــرمـرد خسـته را

کین چنیـن آشــفته کــرده مـحفـلم

پیش یـاران ازهـمه  سـرتر بـــدم

همـچوشـیر بیـشه ي مـا زنـد ران

مـرمـرا هـرگـز نـبـود  آزرد نــــی

فـارغ ازدرد و غـم و ازهـر تعــب

بـودمـی بــرحـلقه ي  یاران نگین

زنـده گا نی میگذشت بیش و کمی

 

گوش بده ای جان من  این قصه را

قصهِ ي عشق است و سـودای دلـم

روزگــا ری تک ســوار شهر بـــدم

یکـه تازو  سـرفـرازو  نــو جــوان

بـی خیـا ل  از  دام    دنـیـا ی دنــی

روزوشب سرخوش من ازعیش و طرب

کـا مران و  کـا مـروا و   خـوش نشیــن

ا لقــرض مـا  را  نـبـود   درد و غــمـی

 نـا گـهان دردی فــرود آمد مـرا

 زنـدگی را زیـرو رو آمــد مــرا

                                                                                                                  بیست دوم دیماه هفتاد وچهار