اینجا چه خبراونجاچه خبر

 

تــوی اون شهـــرهمه رفـتــن گل دار

توی اون شـهـرهمه روبنده دوختنـد

توی اون شهـرهمه معـتادوناخــوش

توی اون شهــرهمه کـاسه بـدستـنـد

توی اون شهرهمه گشتن زجون سیر

میگـن اونجا همه اوضـا ع خرابست

 

شده مـد تــوی این شهـررقـص واطـوار

تــوی ایـن شهـــرهمــه آزاد و لخـتــنــد

توی این شهـر همه سرمست وسرخوش

توی این شهـرهمــه شنگـول ومستــنــد

توی این شهــرنــداره تـیـروهـفـت تـیــر

همه ایـنـجا کـبـا ب ا سـت وشــرابـسـت

 نـمـیـدونـم چــرا درسـت نـمـی شــه

 که بـا هـم عـشـق کـنیـم مثـل همیشه

هفدهـم خـرداد هشتـاد ونه