جـان جـانـان

غزل 212                 

تـمام عـا شـقـا نـرا خـود خـبـرکـن

زمهتـاب جمـالـت چـون قـمـر کـن

زعشقـت خوش دلـم ازهـرنظرکن

بیـا فـکـری بـحـا ل چـشم تــرکـن

بیـا خـود  را بـرایـم تـاج سـرکـن

توطعـم عاشـقی را چون شکـرکن

 

شـب مـا را بـیـا جـا نـا سـحـــرکـن

بکـن روشن تـوچـراغ خـا نـه مـا

بیـا جـا نـا مکـن بـا مـا دو رنگـی

بیـا ای مـه مبـرمـا را تــواز یــا د 

بیـا ای نـازنیـن بـا هـم بـمـا نـیــم

بیـا تـا نـرد عشق با هـم ببـازیــم

 همـی گـویـد حکـیـم ای جان جانان

 شـب مـا را بیـا جـا نـا سـحـر کـن

 

                                                    سوم خـرداد یکهزارو سیصد وهشتادونه