جشن بهـا ری

 ٨٦                      

دل عشـا ق نــوروز جـا بجـا شد

شد ند مست وزدل غمها جدا شد

دل یـاران همـه   غـرق صفا شد

زسیـن ها سفره ي نوروزبپا شد

بد ین جـشن بها ری نغمه ها شد

هـمه دلهـا  بسـوی  کـبــریــا شد

 

بهـارآمـد عـزیـزان غـنـچـه واشد

همـه ازبـوی عطـریا س وسنـبـل

زرقص پیک نوروزحاجی فیروز

نشست گلدان سنبل  صـد رمجلس

نشستند دورسـفــره   پیـروبــرنـا

چـوآمـد اینهـمه نعمـت  ز  افـلاک

حکـیمی گفته  تبـریک ومبـارک

 که این فرخنده نـوروزبا شما شد

اول فروردین هشتادوپنج