جواب هر بیت

عطار                                                                              حکیمی
٢٨

عکس  رخش در دل بقاب اندخت

 جان ما بگرفت  و به آب  انداخت

 دل خونین ما را در عذاب انداخت

 بر دل  ما هوس  شراب   انداخت

 ول وله   در ارکان  آفتاب  انداخت

 دل  ما را به سنگ  آسیاب انداخت

 در  خـــم ما  شراب  گلاب  انداخت

 

 

 

 

 

 

تا بعمد از رخ  نقاب  انداخت

 سر زلفش چو شیر پنجه گشاد

 هرچشمش عالمی خون داشت

 لب  شیرینش چون تبسم کرد

غنچه  عنبرینت  ای    مهوش

 شوق  روی  چوآفتاب تو  بود

 شکری  از لبت  بسرکه  رسد

 از لب  تو فرید  آبی   خواست

 در دل حکیم سوز کباب انداخت

پانزدهم اردیبهشت هفتاد و پنج