جــواب نا مـه

طـنـــز

هـمِیشـه نـا خــوش وزارو ذلـیلـم

چنـانـکه گشتـه ام اززنـد گی  سیر

کتابو راست و ریس برات نخوندن

بـرات آهـنگ نا مــوزونـی ساختن

هـمـه خـالـبـنــدی هــات مثـال ناله

دیـگـه پـیـش هـمـه رجــز نخـوانی

بــدرد عــاشـقــی  بـنــده اســیــرم

کجـائـی تا بـبـیـنـی عشق و ایما ن

نـمــوده روزگـــارم را  پـــریـشـان

که همچون لعـبتآن افسانه سازاست

هـمـان مـحـبـوبــه بـا بـا امیـراست

تـمـام وقـتـتــوبـه چــرت ســپـردی

 

شنـیـدم  گفـتـه ای بـنــده عـلــیــلـم

زپـا افـتــاده وگشـتــم زمیـن گـیــــر

نه جونـم تـوی مغـزت بد چپـوند ن

گـمـونم شیـپـورو ازتــه نــواخـتــن

همـه حـرفـهـای تـو زیــرسـئوالــه

بـگــویـم ازبــرایـت   تــا   بــدانــی

کـنـون بـنــده  مـثـال شـیـــر پـیـرم

همه درد م زعشق است نا بسامان

یکـی دخـتـــرمـثـا ل مــاه تــابــا ن

چـنان این دخـتـرک زیبا وناز است

چـنـان بینـی کـه او مــاه منیراست

تـوکـه ازعــاشـقـی بـوئـی نبــردی

 بــرودیـگـرمــگـوحــرف زیـادی

چـرا کـه فـکـرکنـم ازته گشادی

                                               هجدهم مهرهشتادوهشت