جـواب زری

 

که مـن دوسـت دارمـش مانند جانم

دومـاهـی بهـرکـاری رفـتـه بــودم

چه گویـم نـازنیـن چشمـام نـدیـده

بـدیـدم لـطـف تـو؛ بر مـن تـمـامـه

هـمـیـن فــردا بــرایـت مـیـفـرستم

ز دوری شـمــا   دلــم کــبـــا بــــه

مـنـوبـا دیـگـران ایـنـجــوربسنجی

واسه آشـتـی کـنـان ایـن را نوشتم

ز سـا یتـی که بــرام قبلاَ تو گفتی

هـمین روزا مـیا م بنـده سـراغــت

بـقــربـانـت زری  جــانــم فــدایـت

 

سـلام بــردوست خــوب ومـهــربانـم

عـــزیـــز نـازنـیــنــم   مـن نــبـــودم

بمـن گـفـتــن دو تـا نـا مـه   رسـیـده

هـمـیـن دیــروز نـگـاه کــردم به نامه

نـشـسـتـم مـن جــوابـش را نــوشـتـم

زحـالـم گــربـخـواهـی سـخـت خـرابه

خــدا هــرگــز نـخــواد ازمـن بـرنجـی

خـلاصـه مـعــذرت  از کــا ر زشـتــم

فــراوان خـونـده ام  شـعــرودوبیـتـی

شـدم مـمنـون من از عـشق وفراقـت

دگــرعــرضــی نـــدارم مـن بـــرایـت

 

دوازهم خـرداد هشتاد ونـه