جــوانـی

 

 

کــه تــــا مـعـنــــای آنـــــرا خـــوب بــــدانی

 

جوانی پـُرتـحـرک با تـهـور فـتـنـه خیزاست

 

جــوانـی روزگــــآر       ســــرفـــرازیــسـت

 

جــوانــی مــوقــع شــب زنـــده    داریـسـت

 

جــوان دنـبــال مـکـنــت در   تــلاش نـیـست

 

جــوان کـمــتــر بـه فــکـــر زنــده گانـیست

 

بـه پـیــش آیــد  زمــان       زنــده گــانــی

 

زمــان هــم نــشــیـنـِی وقــت    کـــوشــش

 

بــدان ســانــی کـه دیـــگــرخـود تـودانــی

 

 

 

چـــه گـــویـــــم نـازنـــیـــن مــن از جـوانـی

 

جـوانی سرکش وگستاخ و    تــیـــز اســـت

 

جـوانی با غـرورونـخـوت گـردن فـرازیست

 

جــوانـی بــی خــبـــر از زنــده گــانـیـــست

 

جــوان هــرگــز پـی عـقــل مـعــاش نیست

 

جــوان فـکـر شـب و روز     جـوانـیـسـت

 

ولـیـکـن چـون گــذشت دور    جــــوانــی

 

کـنـون گـشـتــه زمـان کــار و کـــــوشـش

 

رسـیــده فــصـل دیـگــر    بـــر جـــوانــی

 

 

دهــد پــنــدی حـکـیـمـی بــر تــو جـا نـا

 

مـبــر ازیــاد خــود هــرگــز    تــو مــارا