جـوانـی

 

که تا معـنـا ي آنـرا  خــوب بـدانی

جوانی پُرتحرک با تهورفتنه خیزاست

جوانی  روزگا ر  ســرفــرازیسـت

جوانی موقـع شب زنده  داریسـت

جوان دنبال مکنت درتلاش نیست

جوان کمـتربه فـکرزنـده گا نیست

به پیش آیـد زمــا ن زنــد گـــا نـی

زمـا ن هـم نشینی   وقـت کوشـش

بـدانـسـا نـی که دیگر خود تودانی

 

چـه گــویم  نازنین مـن  ازجــوانـــی

 جوانی سرکش  وگستاخ   وتیزاست

جوانی با غرورونخوت وگرد نفرازیست

جوانی بـی خـبـر از زنــده گـا نیست

جوان هرگــزپی عقـل معا ش نیـست

جوان فــکـرشب وروز  جـوانـیـست

ولیکن چون گـــذ شت د ور جــوانـی

کنـون گشتـه زما ن کـا رو کــوشـش

رسـیده فصـل دیـگـربــر جــوانــی

 دهـد پـنـدی حکیـمی بـرتـو جـا نـا

 مـبـرازیـا د خـود هـرگـزتــومـا را