جوینده یابنده است

 

 

 

تـا زنــم خـیمـه کنـا ر کـــوی تـو

 

این هـمه  مـشگل  نـگنجد    درکتاب

 

گـرکه سـیمرغ یا که چون ماهی شوم

 

پـا بـدریـا   مـیـزنـم   جــان بـیدریــغ

 

بـی مـحا بـا   مـکنـم   طــی خــطــر

 

مـیـد هــم  وعــده بـدل پـیـمــا نــه را

 

مـیـدهـد وعــده  بـمن  آغـــوش تـــو

 

میـشـوم جـویــا ز هــرپس کـوچه ای

 

درکنــارت  خـیــمه   را  بــرپـا کـنـم

 

بسته ام  بـارسفـررا   سـوی تـو

 

راه ما دوراست ومشگل بی حسا ب

 

من بعـشق  چـشم تـو  راهـی شــوم

 

اززمین و آسـمـان   طـی طـــریــق

 

کـوه اگــر مـانـع شـود  دراین سفــر

 

میکـنـم شیـدا دل   فــرزانــه را

 

آن شــراب لـعـل  هـمچون نوش تو

 

بـرسـرکـوی و سـرهــرکــوچـه ای

 

تـا کـه راه خـا نـه ات پیــدا کـنـم

 

 

چـونـکه عـشقـت بـردلـم  تـا بـنده است

 

عـا قـبت جـوینـده هم یـا بنـده است

نوزدهم دیماه هفتاد

و هفت