کـارمن هـمینه

 

 

روانـه سـوی کـارش بس شتــابان

 

بگـوبا ایـن شـتاب مـیـری کـدام سو

 

کـه دنـبـــال مـنــی از صـبـح دائـــم

 

خـدا کـرده تــرا ایــنـجــا نـصـیـبــم

 

سـرقـهـربـا حـقـیردرجـنـگ نبـاشی

 

ویـا چـنـدی تــــو با بـنــده بـمــانـی

 

یکـی خـانـه چـو امـوال تــو بـاشـد

 

بمـان بـا من بـکــن راحـت خـیـالت

 

بـسی خوشحا ل ازاین احوال ما شد

 

بـــریـم آقـــا کـه کــار مـن هـمـیـنــه

 

یکی دخـتـــر بـدیــدم درخـیــابـان

 

بـدوگـفـتـم که ای زیبـا ی خوشرو

 

بگـفـتا تـو فـضـولـی یا مـزاحــم

 

بـگـفـتـم نـازنیـن بـنـده غــریبـم

 

اگــرلـطـفـی کـنــی آمــده بـاشی

 

کنـی با مـن تـوچـنــدی مهربانی

 

حساب بـانـکـیـم مال تـو بـاشـد

 

مــرودنـبــال کــارت  بـا مـرارت

 

لـب آن نـازنـیـن به خـنـده واشد

 

بگـفـتـا اسم مـن بـاشد سـکـیـنه

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ا