کا ش  نبود

                                                                               ٧٤

کاش هیچ کس به  غم مبتلا نبود

کاش هیچ معشوقه   بی وفا نبود

کاش هیچ عزیز  به ما سوا نبود

کاش درد ما   زدست  آشنا  نبود

کاش هرگزطوفــان    بد ریا نبود

کاش چشم تری    به شبها  نبود

کسی را غم امروز و فــــردا نبود

کاش کسی  بی خبر از خــدا نبود

 

 

 

 

 

 

کاش هیچ  وقت  سخن  از  بلا نبود

کاش نبود  عاشق  رنج    کشیده ای

کاش نبود  واژه ای  بنام       فراق

کاش میشکستم   بدست   غریبه ای

کاش میرسید  بساحل   کشتی مراد

کاش دلی  نمیطپید ز  درد     فراق

کاش بصحرای نا پیدای  سرنوشت

کاش هر چه بود    صفا بود  و بس

 کاش حکیم هرگزبقا موس جهان

 هیچ   ولد  از  والـــد     جدا  نود

پانزدهم دیماه هفتادوپنج