خــط عـشـق

٣٦                       

هر که شد عاشق دگر فرزانه نیست

 همچو فرهاد عشق او افسانه نیست

 کمتر از سوز  دل  پروانه   نیست

گو دوای  درد عشق  پیمانه  نیست

 راه معشوق همچو راه خانه نیست

 خط  معشوق  راه هر بیگانه  نیست

 

 

 

 

 

 

عاشقی را کار هر  دیوانه  نیست

هر که  شد مجنون  روی  دلبری

عاشقی را درد بسیار است   ولی

 عاشقا نکه ره به  میخانه   زد ند

 ایکه داری بر سرت سودای عشق

 عاشق  صادق ز جان  باید گذشت

جـای عشق را سینه ای باید حکیم

گوهر عشق کنج هر ویرانه نیست

بیست هشتم خرداد هفـتـا د