خـدای عشق

                                                                                           ٢٠

بشنو نـــوای ما را  نوا   نـــوای عشق است

ببوی تـواین هـــوا را هـوا  هوای عشق است

بـرو بکوی معشوق که اوخـــداي عشق است

خسروا زاین چه داند که این بهای عشق است

زیرا که این حقــیقـت مزد صــفای عشق است

ایــن آتـش  ا لــهـی درد و دوای عـشق است 

 

بشنوصدای ما را که این صدای عشق است

بیـــا ببا غ عشق ومــریـــد عا شـقــا ن شـو

بـــراه بت پـرستـی  قـد م منه تــو عـا شــق

دیدی که فرق فرها د  شکسته شد به تیشه

نــورخـدا  بتـــا بد  دائــم  بــروی عــا شـق

تــنـت اگــربـسـوزد هــرد م بـــراه مـعـشوق

دانی چـرا حکیـمی د رخــط عاشقا ن است

 زیرا که ا و گرفتـا را ند ربلای عشق است

                                                                                                                            هجدهم خرداد هشتادودو