لحظه ي  آشنائی

٤٥                 

همه  راز  درونم   بر ملا      شد

 چه کرد  با این دلم  تا مبتلا  شد

 نشست بر سینه ودل پر بلا   شد

 بخود گفتم که عمرت  بر فنا  شد

 که در اعماق  دل شوری بپا  شد 

برفت  بر غارت  و  جانم فـدا  شد

 

 

 

 

 

 

چو چشمم با دو چشمش آشنا شد

 ندانستم   که آن  چشمان    جادو

 یکی   تیر  از کمان      ابروانش

 چو  در  دام   سر   زلفش   فتادم

 نمی دانم   چه  کرده  با  دل   من

 دل  و جانم   به  یغمای  نگاهش

بفریادم برس ای  رهزن  دل

حکیمی از نگا هت بی نوا شد

یازدهم شهریور پنجا ه وهشت