لـوس آنجلس ازیک نظـر

طـنـــــز

هــزارتا نـاز داره  بـا دنگ فـنگـه

یکی قا لـطـاق یکی خـیلـی زرنگه

سـرآخـربـهـرشـام هملـسـه لـنـگـه

یکـی خـواب و یکـی مـثـل پـلنـگـه

تـوی ایـن جـاده ها رانـنـده مـنگـه

تـصـادف میکنند انگار که جـنـگـه

 

مـیگـن لـوس آنـجـلـس شهـر قشنگـه

زهـفـتـاد ودو مـلـت تـوی ایـن شـهــر

هـمـه دنـبــال کــار  ایـنـجـا دوا نـنـــد

بـرودان تـان ببیـن اون هـمه هـمـلـس

همه ازصـبح تا شـب ماشین میروننـد

یـکـی کـافی بدست اون یکـی با فـون

خـلاصـه نـازنیـن شـهـرعـجـیـبیست

 یکی معـتـاد  یـکـی دستـش تـفـنگــه

                                                        پنجم فـروردین هشتاد ونه