مـا آمـده ایـم

 طــنــــز

بهرآزاد گی و گشـت و گـُــدار آمـده ایـم

پول آن نقـد بدهیم چونکه خمارآمده ایم

درسـنـا طـرح کنیـم بهرچـه کارآمده ایم

بعـد  نعـشـه شـدن از بهر قمار آمده ایم

مـا بـد ین  شیوه پـی دیدن یـار آمده ایم

پس بد ینجا جهت  داد و هـوار آمده ایم

لاجرم با  اتـوبـوس یا که قطار آمده ایم

 

ما به این شهـر پـی پـول و دلار   آمده ایم

گـردهـد بیل کلینتون دوسه بست شیره بما

تـا دهـد هنـری کیـسینجر جــواز دم و دود

آمـدیم تـا کـه شـویـم نعشـه ز آزدي عشق

لا س وگاس هرکه رود لاس بود شیوهءاو

چـون نداد ازن سخن حاکم گردن کش مــا

تـا نــداشتیم دگـر.پــول وپـله  بهـرسـفــر

چـون هـزاردرد شـده بـارحکــیم

 باربریم مثـل تریلی پُربارآمده ایم