ما در

٤٣                   

مادر هرآن  ندارد  راحت جان    ندارد

بقا ز مادران است  شرح وبیان   ندارد

بی عشق   مادرانه  طفلی زبان   ندارد

هرگز کسی  چو مادر جا و مکان ندارد

این عشق  مادرانه   شک وگمان  ندارد

دریای بــذ ل ماد ر مرز  و کران   ندارد

 

 

 

 

 

 

طفل  بدون  مادر  میل  جهان    ندارد

 مادر اگر نباشد   دنیا   بقا        ندارد

 این راه مادران است عمری بپا نشستن

 در پای   گاهواره  پیوسته   می نشیند

 در راه عشق فرزند ماد ر فدا کند جان

 از چشمهء  وجودش  دنیا    بپای خیزد

 با شعر نغز گوید از جان و دل حکیمی

 بهار عشق مادر هـرگــز خــزان   ندارد

                                                                                                                   دوازدهم دیماه شست ونه