مــرد سه زنه

 

زنـم گـوشی وبـرداشت گـفـت بفرما

اگــه مـیـشـه بــزارم بـنـــده پـیغــام

که حـالا تـه کـشـیـده کـیـف پـــولــم 

کـه تـا ایـنـکــه نیــایــد درصــدایــم

بـلـه بـاجـی طـلـب کـارم ز حــاجـی

نـکـن کـاری کـه تـا آیــم بـسـویـت 

چـرا معـطـل شـدی دس پا چـلفـتـه

تـمـومـه جـیک وبـوکـت روی آبه

بـشـیـن گـریـه بکـن بـرحال زارت

 

تـلـفـن کـرده بـودن خـونـه ی مـا

الــوبـنــده رفـیـق  حـاجـی آقـــام

بـه حـا ج آقــا بفـرما من رسـولم

بـگـوحـاجـی حـوالـه کـن بــرایــم

زنـم میـگـه طـلـب داری زحـاجـی

دوتـا ازخـواهـرام بـاشنـد هـوویت

بـه حـاج آقـا بـگــو رسـولـی گفته

اگـه معـطـل کـنـی اوضـات خــرابه

تــوهـم بـاجـی بــرو دنـبـال کــارت