مرز  عشق

                                                                                                                        ٧٩

اوپی خواست د لش این را ه دشوار میرود

 بـی مـحـا بـا دل بـکـا م  عشق جـرارمیرود

گوئیا دارد به  بستا ن  یا  چمن  زار میرود

لا جرم دل درپی   جا نا ن   بد یدار  میرود

او به مسلخ گا ه عشق ما نند پروار میرود

چون زلیخا  در پی  یوسف   ببا زار میرود

 

 

 

 

 

 

عاشق  ازشوق  نگا ر تا  شهر      دلدار میرود

گرچه راه سخت است ونا هموارولی ازعشق یا ر

دل با مید  میزند  بر آب  و آتش   این      چنین

بردل شیدا  چو نیست   آرامش و  صبر و  قرار

پرتو عشق  تا  بتا بد   بر دل    هر      عا شقی

سر ببا د عشق دهد   فرها د  عا شق    با کلنگ

ای حکیم ازمن مپرس این رمزورازعاشقی

 هر که شد عاشق چو من تا مرزادبار میرود

                                                                                                                                 دوازدهم بهمن هفتادوشش