مست    

 

بـد یــد م مــردکـی با حـا ل نــزا ر

بـسی بـیچــاره بــا حـا ل خـرا بـی

گمـا نم تــا که ا ومـردی ذبـل بود

بسوی قـبـله پـا هـا یش درازاست

مرآن مرد را بسی بد حا ل بدید م

بگفـتا من از این مــردک شـکارم

ولی دیــد م که او اینـجــا فــتـــاده

نـدارد حـا ل خـوش در زنـده گانی

ازاینرواست که اوحالش خراب است

بــدیــن احــوا ل بــد کـــاری نما ئیم

دهـــد بـــر او یـکـی نسخـه صمیمی

 

بــراهی مـیـگــذ شـتـــم بـا دلی زا ر

فـتــا ده درمـیـــا ن جــــوی آبـــــی

کت وشلـوارش آغشـتـه بگـل بــود

توگوئی سـا لها درخواب نـاز است

به اطـرافش قی واسها ل بـد یـد م

دراین احــوا ل یکــی آمـد کـنــارم

گـرفـته پـول زمن قــرض ونـــداده

اگـرخــواهی ز احــوا لـش بــدانـی

که او مست است ومخمورشراب است

کـنـون بـا یــد بـــرا وزاری نــمـا ئـیـم

اگــــراو را بــــریــم پـیـش حــکـیـمی