مهمان  د ل

٥٦                     

مثل همه شب بردل من  زنگ  خطر زد

 غم آمد   و بر خانه ء  د ل دور د گر زد

 مثل همه شب  با دل  من حرف  دگر زد

 تا شام دگــرکیـن  فـلـکـم  زنگ دگر زد

 از بسکه غمت پیش رخم د ست بکمر زد

 زیرا که غمت  برشب من  رنگ دگر زد

 

 

 

 

 

 

شب آ مد و باز درد غمت  حلقــه  بـــد ر زد

 بیچاره  دلم باز  به پیشوا ز غـمـت   رفــت

 انـدوه  غمـت  تا دل  صبح  پیش   دلم بود

 غم  خفت  بد ل امـا  من  بیچا ره   نـخـفـتـم 

 خوش سوخت دلم ا ز غم هجران تو هر شب

هر گـــز  نکنـم  شکوه  ز شبهای  فــــراقـت   

 خوش گفته حکیم از غم هجران تو امشب

 جا نا غم   تو بر  دل من  رنگ دگــــر زد

                                                                                                                       بیست دوم آ ذر هفتاد وسه