میخوای ببرمیخوای نبر

طـنـــــز

مـــن کـــه بـــردم  تــــو نـبــــر

مـــن کـــه بـــردم  تــــو نـبــــر

مـــن کـــه بـــردم  تــــو نـبــــر

مـــن کـــه بـــردم  تــــو نـبــــر

مـــن کـــه بـــردم  تــــو نـبــــر

مـــن کـــه بـــردم  تــــو نـبــــر

مـــن کـــه بـــردم  تــــو نـبــــر

مـــن کـــه بـــردم  تــــو نـبــــر

مـــن کـــه بـــردم  تــــو نـبــــر

مـــن کـــه بـــردم  تــــو نـبــــر

مـــن کـــه بـــردم  تــــو نـبــــر

مـیـخـوای ببــر مـیـخـوای نبــر

مـیـخـوای ببــر مـیـخـوای نبــر

 

آن زمــان که  زن گـــرفـتـــم  مـن خــــر

شده ام عـبد وعـبیدش بخدا شام وسحـر

هـمه اش ارد میـده اینو بخـر اونو نخـر

امـروزوشـب میکنم تا بــرسه روزدگــر

اگه حـرفی بـزنـم بلـنـد میشه مـثـل فـنــر

همش میگه حال ندارم مامی جونم رفته سفر

نمی دونم چکـنـم با ایـن زنـیکه در بــد ر

میگه یه ملیـون بده بـرای کـادوروزپد ر

میگم بهش غذا بپزمیگه خودت بروبخر

ازصبح تا شب من میخـورم خـون جگـر

داد مـیـزنه با لای سـرم ایـن خـیـره ســر

امـا یک خــوبــی داره  بـــرای   بــشــر

کـه زنـــه  هـمـدمـتــه   شــا م و سـحــر

 

                      سوم فـروردین هشتادونـه