میراث من

١٧              

 کین چنین محبوب من و  آن دلبر ناز من است

 حاصل  عشق منو  آن یار  طـنــاز    من است

 لیک بیادش  نغمه بر مضراب   غماز من است

 ساز من  شهبال  من   اهنگ  شهناز  من است

 مرحم درد من  این  ساز طرب    ساز من است

گوئـیـــا   در انـتـظـار  اوج  پـــرواز  من است

 

 

 

 

 

 

آنچه  میراث  من است  این با وفا  ساز   من است

 این که دائم نغمه اش بر هوش و گوش جان ماست

گر چه رفت محبوبه و عمری دراز   از من  گذشت

میزنم  زخمه  بر این  ساز دلانگیـــزم    که هست

از چه  میپرسی  چــرا مضراب زنم بـــر  سیم  تار

سالها  بگذشت  سازم  مـیـــزنــد   اهنگ    عشق

 من چگویم ای حکیم تا که شوی محرم به من

 ساز من سنگ صبور و محـــرم راز من است

 

دوم خردا ماه شست و هفت