آنشـب که درد آمـد

   (معجزه عشق ( قسمت دوم

لشکرعشق ازدلم   درد بـــر کشید

عشق تـوبـرگـرد مـن  سـنگرکشید

درد مـا نیـز سـوی  کـا فـر پرکشید

همچـوموسا کان عصا بربحرکشید

تـا طبـبیـم نســخه اِی ازســرکشید

جـان  مـا را عشق تــودربـــرکشید

 

مرگ وماندن درجدالی سخت شـد ند

شـعله ي عشقت سپربــرسرگــرفـت

تـا ز بـویت  جـان  من  قـوت  گــرفـت  

معجزی بــود و  نبـود جـزعشـق  تــو

درد٬  مــا  را انـد کــی  آرام  گـرفــت

نـوش دوای  درد  مـا  عشق تـو بــود

 آنشب درد را حـکیم دیگـرمگو

 تـا که درد را ازتـنـت داورکشید

                                                                                                     بیست وچهارم بهمن هفتادوسه