ملا قات با خدا

 

بکـشتـم از بـرایـش   گـاو و گوسفند

نـدارم تــوی خـونه   شـکـر و قـنــــد

یکـی امــضـا گـذاشـت پـای قـبـا لـــم

هـمـان جـائـیــــکـه دالــونـش درازه

بــگـو دارم مـن از بـــالا   حــــوالــه

بـگـــو آورده ام مــن یــک حـــوالــه

سـئوال کــردم من ازجـمـله عـــزیزان

بگـفـتـن تـه ی صـف بایــد که وایسی

گــــذاشـتـم آن حــواله روی آن مـیــز

گــذاشـت درزیـرمیــز و گـفـت مـحاله

دلـــــم ازدسـت او خـیــلی کــبــا بــــه

سـرش خـیلی شـلـوغـه کی کنـد یـــاد

نــدارم تـــو مـغـــازه قـــنــد وشـــکـر

ولـیـکن نــاگـهــان از خــواب پـریدم

 

شـبی رفـتــــم بــــدرگــاه خــداونــد

بـدوگـفتـم خـــدا جــــون من فقیـرم

نگـاه کـرد بـرمــن آن دادار عـا لـم

بگـفتـا در  زمـیـن دارم  مـغـــا زه

بــرو اونـجـا ببیــن  احـمـد نـخـاله

بــزار در روی مـیــزش این قبالـه

هـمـان دم آمــدم افــتــان وخـیـزان

گـرفــتـم ادرس و رفـتـم با تاکـسی

خـلا صـه من رسـیدم پای آن مـیـز

گــرفت از مـن دو دسـتـی ان قباله

بـمن گـفـت او حسابش بس خرابه

هـمـه دارائــی مـن رفـته بــر بــاد

بـرو جـانـم بــرو یـک جـای دیگر

عـجـب دیــدم که من خـیری ندیدم