مسـافـــرت

طـنــــــز

کنـاردست مـن سـه چــارتــا مشـدی

یکی شـون غـرمـیـزد هرگاه وبیگاه

هـــزارتا باج گـیـرو  نـاکــار کـــرده

ولی یکمکی  او شـوخ وشنـگ بود

زحال این وآن درپـرس وجــو بــود

ازآن شعــرهـای بـا معـنـای شـاعــر

که قـلبـم زیرپــات روی زمیـن بـود

تـوهـرگـوشـهء کشـتی خـبـری بـود

بـدیـدیـم  جـمـعیـت   اونـجــا زیـاده

دوتــا چــادرنـمــودیـم  اونجـا بـرپا 

 

شب جمعـه نشـسـتـیـم تــوی کشتــی

هــوس کردیم بـریـم   تا بـندر   شاه

یکی میگـفـت که لـوطی خیلی مـرده

یکی ازمشدی ها صداش قشنگ بود

مـدام با ایـن وآن  درگـفـتـگــو بــود

همش میخــواند برای هـرکـدام شعـر

یکی ازشعـرهایش  این چنـیـن بــود

خـلاصه تـوی کشتـی  محَـشـری بود

رسیدیـم بـنـدرو    گـشـتـیـم  پـیــاده

گـرفـتـیـم آدرس و رفـتــیــم به دریـا

یه هفـتـه مانـدیمـوبس حـال کـردیـم

هـمـه بـا هـم بسـی جـنـجـال کـردیـم

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    ا